TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Předepisování technických zásad výrobků i technických zařízení v konstrukční dokumentaci a v technické prováděcí i provozní dokumentaci

03.06. 2019by Admin E-konstruktér

 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Pavla Nejtková, Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Jan Opletal, Ing. Zdeněk Balej, František Dolák, D.t. TESYDO, s.r.o.

Projekt komplexní stavby - je zpracován autorizovaným projektantem s oprávněním ČKAIT podle technických zásad uvedených v právně-technických předpisech a technických výrobkových normách. V projektu je zpracována technická bezpečnost a doporučená (stanovená) životnost výrobku nebo zařízení, bezpečnostní zásady pro jejich provoz, ekologické zásady pro jejich provoz, stanovené podmínky zabezpečení pracovního prostředí, podmínky jejich provozu, prováděných oprav a údržby, repasí i rekonstrukcí a jejich ekologické likvidace po skončení provozu.

Konstrukční návrh výrobku a zařízení - konstrukční návrh se provádí dle technických výrobkových norem a požadavků právně-technických předpisů, technických pravidel a zkušeností z provozu při navrhování obdobných výrobků nebo zařízení. Z hlediska požadavku vyšší technické bezpečnosti a koeficientů bezpečnosti při návrhu, se používají nové a osvědčené konstrukční programy se simulací napěťových stavů (polí) v exponovaných částech výrobků, ev. i teplotních stavů (polí) při jejich provozu.

Dimenze výrobku a zařízení - pro výpočet namáhaných částí se používají speciální programy se simulací napěťových stavů (včetně víceosého (prostorového) namáhání i kombinovaných druhů namáhání) a teplotních stavů (střídání teplot, dilatace) i provozních podmínek (teplota, tlak, kavitace, eroze, abraze aj.), typů namáhání (statické, dynamické, cyklické aj.), včetně úvahy o zatěžování seizmicitou, větrem, sněhem, ledem, sluncem, vlhkem, vibrací přenášených od dalších částí zařízení (výrobku), působení radiace, působení koroze aj. Při dimenzi se musí počítat s heterogenitou použitých konstrukčních materiálů, svarových spojů, šroubových spojů aj., musí být dílce i součásti doloženy věrohodnými dokumenty kontroly tzv. atesty (dle EN 10204 - 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2). Výrobky i zařízení a jejich konstrukce se musí konstrukčně zatřídit dle skutečného namáhání při jejich provozu /EXC1 až EXC4 (PC1, PC2, SC1, SC2, CC1 až CC3) dle EN 1090 část 1, 2 a 3, kategorie 0, I až III pro tlaková potrubí (výměníky tepla), kategorie I a IV pro tlakové nádoby dle EN 13445- 1 až 5 i energetické kotle dle EN 12952-1 až 6 (vodotrubné) a EN 12953-1 až 6 (válcové)/ tj. dle typu a způsobu namáhání i parametrů (PN, PS, DN, V), musí se volit správné a osvědčené (odzkoušené) bezpečnostní součinitele konstrukce nebo zařízení (dle použitého kovového materiálu 1, 1,5, 2, 2,5, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 a 6 aj.), včetně bezpečnostního součinitele svaru (podle typu mechanického provozního namáhání k=1,4 až k=3,3) a koeficientu svaru (v=0,65, v=0,70, v=0,75, v=0,85 a v=1) dle možných přípustných vad v těchto spojích při jejich technologickém zhotovování danou metodou svařování, ev. prováděných způsobem svařování ručním, mechanizovaným, automatizovaným a robotizovaným (dle EN ISO 9606-1 až 5, EN ISO 14732 aj.).

Výrobní realizace výrobku a zařízení - doporučují se nové a osvědčené výrobní technologie. Používají se kvalifikované a ověřené (odzkoušené) postupy výroby i technologické postupy pro tváření, odlévání, svařování, pájení, lepení, obrábění, tepelné zpracování i povrchové úpravy. Výrobu provádí kvalifikovaný výrobní i technický personál. Používají se kvalitní, kontrolovaná (revidovaná), kalibrovaná a validovaná výrobní i technologická zařízení a měřidla i zkušební zařízení.

Montáž výrobku a zařízení - na montáž výrobků i zařízení se vztahují stejné kvalitativní i technické požadavky jako na výrobu. Používají se osvědčené (ověřené) montážní postupy a technologické postupy. Montáž provádí kvalifikovaní pracovníci a technici. Používají se kvalitní, kontrolovaná (revidovaná), kalibrovaná a validovaná výrobní i technologická zařízení a měřidla i zkušební zařízení.

Kontroly - rozsahy a druhy kontrol /NDT - VT, PT, MT, základních i připojovacích (instalačních)/ rozměrů a tlouštěk stěn výrobku i tlouštěk a celistvosti povrchových úprav výrobků, povrchová celistvost po tepelném zpracování aj.), vychází z požadavků technických norem, právně-technických požadavků, zkušeností a obecných platných technických i technologických pravidel. Kontrola se provádí před zahájením, v průběhu i po skončení výroby nebo montáže. Kontrolu provádí kvalifikovaní pracovníci a technici. Používají se kvalitní, kontrolovaná (revidovaná), kalibrovaná a validovaná kontrolní měřidla a zařízení. Provádí se kontrola povrchu, úchylek tvaru, polohy, deformací a úchylek rozměrů i tolerancí (dle EN ISO 8015, EN ISO 13920, EN ISO 2768-1 a 2, ISO 129-1 a 2, ISO 1101, EN ISO 286-1 a 2, EN ISO 8062-1 až 4, EN ISO 9013 aj.). Jsou odvislé od kategorie provozního namáhání, ev. kategorie zařízení, druhu (typu) konstrukčního materiálu, spojovacího materiálu (šroubů, nýtů aj.), koeficientu bezpečnosti výrobku, součinitele svarového spoje aj. Zpracovávají se tzv. plány kontrol a zkoušek (PKZ) dle kterých se kontroly materiálů a výrobků (zařízení) provádí.

Zkoušky - rozsahy a druhy NDT i DT zkoušek výrobků, jejich dílců a součástí nebo zařízení vychází z požadavků technických výrobkových a souvisejících norem, právně-technických požadavků, zkušeností a obecných platných technických i technologických pravidel. Zkoušky NDT (PT, MT aj.) a částečně i některé DT (makrostruktury, tvrdosti aj.) se provádí před zahájením, v průběhu i po skončení výroby nebo montáže. Kontrolu provádí kvalifikovaní pracovníci i technici - inspektoři NDT a DT i svářečské dozory - koordinátoři - inspektoři (dle EN ISO 9712, EN ISO 14731 aj.). Používají se kvalitní, ověřená, kontrolovaná (revidovaná), kalibrovaná a validovaná zkušební zařízení. Provádí se pro ověření technické bezpečnosti nedestruktivní (NDT - UT, RT, AT, ET aj.) zkoušky vnitřní celistvosti výrobků i zařízení (dílců, částí zařízení) a také mechanické - destruktivní zkoušky (DT - tahem, tvrdosti, vrubové houževnatosti - rázem v ohybu, lámavosti, mikro a makrostruktury materiálů a svarů aj.) zkoušky výrobků, jejich dílců a součástí nebo částí zařízení, zatěžovací zkoušky násobkem provozního zatížení i v obdobných pracovních podmínkách, za kterých budou pracovat. Zpracovávají se tzv. plány kontrol a zkoušek (PKZ), dle kterých se materiály i výrobky (zařízení) testují (zkouší).

Inspekce - tato se provádí dle inspekčního plánu a dle zásad i pravidel (systému řízení kvality i výroby) uvedených v pravidle a normě ČSN EN ISO/IEC 17020. Inspekce se provádí kontrolou a dohledem od projekce, v rámci konstrukčního, technologického, výrobního, kontrolního i zkušebního řešení, včetně montáže a uvedení do provozu.Inspekční orgán /IO, oznámený subjekt/notifikovaná osoba (OS/NB) uvedená v systému EU NANDO/ provádí posuzování shody, že se dodržují zásady a pravidla daná právně-technickými předpisy a technickými výrobkovými a souvisejícími normami. Výsledkem posuzování je inspekční zpráva, doporučení a neshody v ní uvedené, včetně závěru a konstatování, zda je výrobek (zařízení) z hlediska jeho technické bezpečnosti, ekologických zásad i pracovních podmínek (prostředí) vhodný pro stanovený provoz podle návodu na provoz, údržbu a kontrolu (diagnostiku) zpracovaného výrobcem (konstruktérem) po dobu jeho stanovené životnosti, uvedené ve zpracované technické i provozní dokumentaci k výrobku (zařízení). Jako doklad k posouzení shody se vystavuje tzv. Inspekční certifikát. Inspekce využívá kontrol a zkoušek k ověření stavu výrobku (zařízení) k jeho stanovenému (předepsanému, danému) provozu.

Certifikace - je to ověřování technické bezpečnosti výrobku (zařízení), jeho vlastností a provozních stavů podle pravidla a normy ČSN EN ISO/IEC 17065 (pro systém kvality i výroby). Certifikace je ověření shody o chování a vlastnostech výrobku (zařízení) při jejich technickém provozu a za daných (určených) provozních podmínek. Dokladem je certifikační zpráva a Certifikát výrobku (zařízení) podle dané výrobkové normy, který vystavuje certifikační orgán (COV) nebo podle harmonizované normy a právně-technického předpisu EU (CE) Certifikát výrobku (zařízení), který vystavuje oznámený subjekt/notifikovaná osoba (OS/NB) uvedená v EU databázi (systému) NANDO.

Posuzování shody - je proces u výrobce, který provádí certifikační (COV) nebo inspekční orgán (IO), ev. oznámený subjekt/notifikovaná osoba (OS/NB) v rámci schvalování výrobků a zařízení pro jejich stanovený provoz dle technických výrobkových norem a právně-technických předpisů, projekční, konstrukční, technické i provozní dokumentace.

Prohlášení shody - je proces, který provádí výrobce dle jemu uděleného výrobkového, ev. inspekčního certifikátu (certifikace/inspekce) výrobku (zařízení). Vystavuje si výrobce dle provedené certifikace nebo inspekce výrobku (zařízení) dle právně-technického předpisu a výrobkové harmonizované normy (např. pro tlaková, strojní zařízení aj.).

Prohlášení o shodě vlastností výrobku - je proces, který provádí výrobce dle jemu uděleného výrobkového, ev. inspekčního certifikátu (certifikace/inspekce) výrobku (zařízení). Vystavuje si výrobce dle provedené certifikace nebo inspekce výrobku (zařízení) dle právně-technického předpisu a výrobkové harmonizované normy (např. pro stavební výrobky a jejich dílce).

Provoz výrobku a zařízení - stanovení předepsaného (daného) provozu výrobku (zařízení) provádí konstruktér s výrobcem. Zpracovává se provozní návod (řád) pro reálný provoz (parametry) a předepsané (dané) pracovní podmínky.

Diagnostika provozovaného výrobku a zařízení - je součástí provozního návodu výrobku (zařízení). Jsou to pravidelné prohlídky, revize, kontroly (NDT) - celistvost, korozní úbytky, deformace aj. a provozní zkoušky (tlakové, těsnostní, teplotní, statické, cyklické, dynamické, termodynamické, zatěžovací, korozní aj.) i inspekce provozu (kontrola, dohled) výrobku (zařízení). Po dobu provozu a stanovené (předepsané) životnosti výrobku (zařízení) se kontroluje a zkouší technická bezpečnost a zbytková životnost výrobku (zařízení), ev. stav ekologického provozu v průběhu provozu.

Údržba, oprava, repase, rekonstrukce a modernizace výrobku i zařízení - údržba je soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav nebo při poruše bude tento stav rychle obnoven. Údržba je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení výrobku (zařízení, stavby). Údržbou se předchází poruchám, odstraňují se drobnější závady. Údržbaje považována za prevenci vzniku vady na výrobku nebo zařízení. Cílem údržby je prodloužení a optimální využití doby životnosti výrobků i zařízení, zlepšení jejich provozní bezpečnosti, zvýšení připravenosti zařízení plnit požadovanou funkci, optimalizace jejich provozu, snížení počtu poruch a plánování nákladů na provoz zařízení. Údržbu můžeme rozdělit na dohled, inspekci, údržbu a vylepšení stavu. Oprava je technologický postup nebo soubor úkonů, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená část výrobku (zařízení, stavby) se vrátí do původního stavu, resp. do použitelného stavu. Oprava je výměna nebo vylepšení stávajícího stavu, tj. výměna poškozených součástí, přidání nových součástí nebo obnovení uspořádání součástí (opětovnou montáží, slepením, svařením aj.). Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození. Cílem opravy je uvedení do provozuschopného stavu. Při opravě se používají náhradní díly a součástí. Repase (oprava, renovace) se provádí z hlediska opotřebení dílců, částí výrobků i zařízení při jejich provozu pro prodloužení jejich životnosti a pro vyšší bezpečnost, spolehlivost. Rekonstrukce výrobku (zařízení, stavby) se provádí jako výměna části výrobku (zařízení, stavby) pro modernizaci, vylepšení technické i bezpečnostní úrovně a ekologické úrovně provozu i pro prodloužení životnosti výrobku (zařízení, stavby). Modernizace je rozšíření použitelnosti nebo vybavenosti výrobku (zařízení, stavby). Provádí se za účelem zvýšení i rozšíření kvalitativních znaků.

Likvidace výrobků a zařízení po době předepsaného provozu (uplynulé zbytkové životnosti), recyklace materiálů výrobků (zařízení) - likvidaceje ekologické a účelné znehodnocení i rozebrání, ev. recyklace materiálu výrobku (zařízení). Recyklace je proces s nakládáním s materiálem, který vede k jeho dalšímu využití. V procesu recyklace jde tedy o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Kovové nebo plastové částí výrobků lze využít recyklací pro výrobu jiných výrobků (zařízení). Recyklaceumožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Hlavní přínosy recyklace jsou snížení potřeby těžby nových surovin, využití odpadu místo jeho uložení na skládku a celkové šetření životního prostředí. Recyklací je materiál znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely. Vytřídění materiálu nastává před jeho recyklací. Odpady jsou již nevyužitelné materiály pro další zpracování na výrobky (zařízení). Nejlepším způsobem omezení odpadů je předcházení jejich vzniku. Toho lze dosáhnout například snížením množství materiálu, který se využívá při výrobě, zajištěním jeho opětovné využitelnosti, prodloužením jejich životnosti a také tzv. znovu-využitím nebo také tzv. znovu-uvedením do oběhu (přes recyklaci). Pokud nelze již materiál již využít, musí být ekologicky odstraněn (zlikvidován). Zde platí právně-technické předpisy pro recyklaci, likvidaci i životní prostředí, např. spalováním nebo uložením na řízených skládkách odpadů. Recyklované materiály však nemohou poškozovat životní a pracovní prostředí při jejich využití na výrobku (zařízení).

 

hodnocení

Diskuze