TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Dokumenty a kvalifikační doklady firem a fyzických osob pro prokazování shody bezpečných výrobků uváděných na trh a do provozu

01.05. 2019by Admin E-konstruktér

Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.

Kvalifikace personálu registrovaných firem k podnikání (podnikajících fyzických osob)

Projektant - kvalifikovaný pracovník se zkušenostmi i praxí pro projektování, minimálně se středoškolským vzděláním, s absolvovaným kurzem a zkouškou před komisí České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), ev. s absolvovaným specializačním kurzem pro projektanty pro danou oblast činnosti (pozemní stavby, průmyslové stavby, technická vybavenost staveb, vodohospodářství, energetiky aj., ev. specializačním kurzem designérů, tj. konstruktérů IWSD v rámci IIW a CWS ANB aj.). Kvalifikace je v souladu s technickými normami a zákonem o povolání autorizovaných inženýrů a techniků. Zpracovaným projektem je komplexní návrh řešeného technického zařízení (výrobku), který obsahuje projektovou a konstrukční specifikaci, lokalizaci umístění, pracovní i provozní podmínky, predikci celkové doby životnosti, předpokládanou komplexní bezpečnost, vliv na životní prostředí a podmínky likvidace zařízení po jeho odstavení z provozu.

Konstruktér a výpočtář - kvalifikovaný pracovník se zkušenostmi i praxí pro konstruování výrobků a technických zařízení, ev. staveb v oblasti stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky, energetiky, chemie aj. oborů. Výpočtář je kvalifikovaný pracovník se zkušenostmi i praxí s výpočty dimenze výrobků, ev. technických zařízení, minimálně se středoškolským vzděláním. Kvalifikace je v souladu s technickými normami a zákonem o povolání autorizovaných inženýrů a techniků.

Zpracovanou konstrukční dokumentací technického zařízení (výrobku) je veškerá výrobní, technologická, kontrolní, zkušební, dílensko-montážní, montážní na místě instalace (určení), provozní dokumentace s návodem na údržbu a kontrolu, kritérií rizik po celou předpokládanou dobu životnosti a provozu stanoveného provozu.

Manažer marketingu - kvalifikovaný pracovník se zkušenostmi i praxí pro komunikaci se zákazníky v rámci nabídky produktů firmy, minimálně se středoškolským vzděláním a absolvovaným specializačním kurzem pracovníků marketingu. (Dle ČSN EN ISO 9001).

Manažer kvality - kvalifikovaný pracovník (specialista) se zkušenostmi i praxí pro zajišťování a řízení kvality ve firmě, minimálně se středoškolským vzděláním a absolvovaným specializačním kurzem manažera kvality. (Dle ČSN EN ISO 19011).

Auditor kvality - kvalifikovaný pracovník s praxí, minimálně se středoškolským vzděláním, s absolvovaným kurzem auditorů, se zkušenostmi i praxí z interního nebo externího auditování (posuzování) systému kvality firem. (Dle ČSN EN ISO 19011).

Metrolog - kvalifikovaný pracovník se zkušenostmi i praxí, minimálně se středoškolským vzděláním a absolvovaným kurzem metrologů, se zkušenostmi z oblasti měření a kalibrace měřidel. (Dle ČSN EN ISO 9001 a zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Výrobní mistr - kvalifikovaný pracovník s praxí, minimálně se středoškolským vzděláním, se zkušenostmi a praxí z výroby v dané oblasti.

Výrobní technolog - kvalifikovaný pracovník s praxí, minimálně se středoškolským vzděláním, se zkušenostmi a praxí z oblasti výrobních technologií.

Montážní mistr - kvalifikovaný pracovník s praxí, minimálně se středoškolským vzděláním, se zkušenostmi a praxí z montáží v dané oblasti.

Montážní technolog - kvalifikovaný pracovník s praxí i zkušenostmi, minimálně se středoškolským vzděláním, se zkušenostmi z oblasti montážních technologií.

Svářečský dozor a svářečský inspektor výroby (montáže) - kvalifikovaný pracovník s praxí i zkušenostmi, minimálně s vyučením v technickém oboru, dále se středoškolským nebo vysokoškolským technickým vzděláním, s kvalifikačním kurzem svářečského dozoru dle doc. EWF/IIW - I/EWE, I/EWT a I/EWS v souladu s ČSN EN ISO 14731, ev. doc. EWF/IIW - I/EWI-P - E, T, S a P (inspektor).

Svářečský dozor a inspektor montáže - kvalifikovaný pracovník s praxí i zkušenostmi, minimálně s vyučením v technickém oboru, dále se středoškolským nebo vysokoškolským technickým vzděláním, s kvalifikačním kurzem svářečského dozoru dle doc. EWF/IIW - I/EWE, I/EWT a I/EWS v souladu s ČSN EN ISO 14731, ev. doc. EWF/IIW - I/EWI-P - E, T, S a P (inspektor).

Specialista (technik, inspektor) pro povrchové úpravy - kvalifikovaný pracovník s praxí a zkušenostmi, minimálně se středoškolským vzděláním, s absolvovaným specializačním kurzem povrchových úprav, provádějící činnost dle platných technických norem a postupů i směrnice pro povrchové úpravy, hodnotící kvalitu dle stanovených požadavků (dle ČSN P ENV 12837).

Specialista (technik, inspektor) pro tepelné zpracování - kvalifikovaný pracovník s praxí a zkušenostmi, minimálně se středoškolským vzděláním, s absolvovaným specializačním kurzem povrchových úprav, provádějící činnost dle platných technických norem a postupů i směrnice pro povrchové úpravy, hodnotící kvalitu dle stanovených požadavků (dle ČSN EN ISO 17663).

Specialista bezpečnosti práce a požární ochrany - kvalifikovaný pracovník s praxí a zkušenostmi, minimálně se středoškolským vzděláním, s absolvovaným specializačním kurzem bezpečnosti práce a požární ochrany, provádějící činnost dle platných technických norem a postupů i směrnice pro bezpečnost práce a požární ochranu, zavádějící, udržující i hodnotící systém dle stanovených požadavků. (Dle předpisů BOZP a zákona o bezpečnosti práce).

Kontrolor a pracovník kvality - kvalifikovaní pracovníci kontroly a zkoušení, minimálně se středoškolským vzdělání, s absolvovaným specializačním kurzem pro kontrolory a pracovníky kvality, provádějící činnost dle operací ve výrobním, technologickém nebo montážním postupu, dle plánu kontrol a zkoušek pro výrobek (PKZ), dle dokladovaných vlastností uvedených v dokumentech kontroly (atestech) v souladu s ČSN EN 10204, ČSN EN 10168 a ČSN EN ISO 10021.

Pracovníci nedestruktivního zkoušení - kvalifikovaní techničtí pracovníci, minimálně se středoškolským vzděláním, s absolvovaným specializačním kurzem nedestruktivního zkoušení materiálů a výrobků pro daná nedestruktivní zkoušení dle ČSN EN ISO 9712 (ČSN EN ISO 17635) dle návodů na systém provádění kontrol a zkoušek v ČSN EN ISO/IEC 17025.

Pracovníci destruktivního zkoušení - kvalifikovaní techničtí pracovníci, minimálně se středoškolským vzděláním, s absolvovaným specializačním kurzem destruktivního zkoušení materiálů a výrobků dle technických norem pro daná destruktivní zkoušení materiálů a výrobků i dle návodů na systém provádění kontrol a zkoušek v ČSN EN ISO/IEC 17025.

Svářeči, páječi, operátoři a seřizovači i lepiči - kvalifikovaní pracovníci s absolvovaným kurzem a zkouškou, certifikovaní dle ČSN 05 0705, ČSN EN 287-6, ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4 a 5, ČSN EN 12732, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN 13067, ČSN EN ISO13585, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ev. ČSN EN ISO 15618-1 a 2, s pravidelným přezkoušením (osvědčením) z bezpečnosti práce a požární ochrany na svářečských pracovištích. (Podpora systému CWS ANB člena EWF, IIW a IAB).

Výrobní pracovníci - kvalifikovaní pracovníci minimálně s výučním listem, zaškolení pro dané činnosti a specializaci, se zkušenostmi i praxí z výroby, s obsluhou strojů i zařízení.

Montážní pracovníci - kvalifikovaní pracovníci minimálně s výučním listem, zaškolení pro dané činnosti a specializaci, se zkušenostmi i praxí z montáží, s obsluhou strojů i zařízení.

Nástrojaři - pracovníci vyučení v oboru nástrojař, minimálně s výučním listem, se zkušenostmi a praxí s opravou i udržováním výrobních nástrojů ve kvalitním funkčním stavu dle stanovených požadavků

Pracovníci údržby - pracovníci vyučení v oboru montér, minimálně s výučním listem, se zkušenostmi a praxí s udržováním funkčního a bezpečného stavu strojů a zařízení pro výrobu a montáž, kontrolu i zkoušení.

Revizní technik - kvalifikovaný pracovník minimálně se středoškolským vzděláním, se zkušenostmi i praxí v daném oboru vyhrazených technických zařízení (VTZ - tlakových, plynových, zdvihacích a elektrických), s absolvovaným vzdělávacím specializačním kurzem a kvalifikační zkouškou od TIČR. Provádí revize a zkoušky VTZ a vede o tom záznamy a vystavuje revizní zprávy.

(Výše uvedené kvalifikace jsou stanoveny v technických normách i právně-technických předpisech).

Dokumentace kvality

Příručka systému řízení kvality - dokument pro zavedení, řízení, udržování a vylepšování úrovně systému kvality ve firmě, ev. na montáži.

Směrnice řízení výroby - dokument pro zavedení, řízení, udržování a vylepšování úrovně systému řízení výroby, ev. montáže.

Metrologický řád - směrnice pro stanovení, zavedení, udržování a používání měřidel, zkušebních zařízení ve výrobě ve firmě, ev. na montáži.

Směrnice pro zvláštní procesy výroby a montáže - dokument pro zavedení, řízení, udržování i vylepšování úrovně systému kvality při dělení materiálů, tváření (výlisky, výkovky), ev. slévání materiálů, obrábění materiálů i výrobků, svařování a pájení, tepelném zpracování i povrchových úpravách výrobků.

Směrnice pro bezpečnost práce, požární ochrany a životní i pracovní prostředí - dokument pro zavedení, řízení, udržování a vylepšování úrovně systému bezpečnosti práce, požární ochrany, životního i pracovního prostředí ve firmě, ev. na montáži.

Kvalifikace a oprávnění výrobní a montážní firmy

1. Živnostenské oprávnění k provádění dané činnosti dle zák. č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobní firma i montážní firma - právnické osoby (platí i pro živnostníky - fyzické osoby) musí splňovat tyto podmínky: mají v zaměstnaneckém poměru kvalifikované pracovníky, vlastní výrobní (montážní) zařízení a vybavení, používají při své činnosti předepsanou dokumentaci (výrobní, montážní), včetně postupů provádění, postupují při své činnosti podle platných právně-technických předpisů a technických norem pro dané výrobky a technická zařízení, vystavují prohlášení o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 a 2 aj. Toto platí jak pro právnické osoby, tak i pro fyzické osoby podle zák. č. 265/2017, zák. č. 90/2016Sb., zák. č. 91/2016 Sb. i zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nimi vydaných nařízení vlády (NV) pro stanovené výrobky uváděné na trh a do provozu, ev. v EU vydaných harmonizovaných směrnic (ES, EHS, EU, PED, TPED, SPVD, MD aj.) a nařízení evropského Parlamentu a Rady (NEPR), tj. CPR aj. Výrobky označené "značkou CE" platí pro výrobky označené v EU nebo výrobky do EU dovážené. Označení výrobku "značkou CE" je unikátním označením a vyjadřuje shodu, se všemi požadavky kladenými na výrobce na základě schválených evropských direktiv pro celkový trh EU. Dodržování těchto kontroluje a dozoruje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ÚNMZ, Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní úřad inspekce práce (SÚIP) aj.

2. Certifikát odborné způsobilosti k výrobě a montáži - dle ČSN EN 1090-2 a 3 je kvalifikace výrobce pro provádění kovových konstrukcí (zatřídění podle provozního namáhání EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4, PC1, PC2, SC1 a SC2, CC1, CC2 a CC3, EC3 (posouzení bezpečnosti provozu vzhledem k meznímu stavu, únosnosti a deformace), tzn. k provádění těchto výrobků pro stavebnictví, strojírenství, energetiku, chemii, dopravní techniku, zdvihací techniku aj. pro jiné technické oblasti. EU certifikát pro další stanovené výrobky k posuzování shody se vystavuje výrobcům (montážním firmám) např. dle PED 2014/68/EU (NV č. 219/2016 Sb.) pro tlaková zařízení stabilní, dle SPVD 2014/29/EU (NV č. 119/2016 Sb.) pro jednoduché tlakové nádoby, dle TPED 2010/35/EU (NV č. 208/2011 Sb. pro přepravitelná tlaková zařízení, dle MD 2006/42/ES, 2009/127/ES a 2012/32/EU (NV č. 176/2008 Sb., č. 170/2011 Sb. a č. 229/2012 Sb. pro strojní zařízení aj.

3. Odborná způsobilost k provádění projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení - dle vyhlášek SÚIP (ČÚBP) a TIČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.: vyhrazená technická zařízení tlaková, plynová, zdvihací a elektrická i odbornou způsobilost k činnostem na těchto zařízeních při výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravě, údržbě a revizi.

4. Certifikát systému řízení výroby kovových konstrukcí - dle ČSN EN 1090-1, potvrzení shody se zavedením, udržováním a zlepšováním systému kvality výroby pro označené výrobky (dílce), na základě jejich kontroly a zkoušení dle požadavků harmonizovaných norem a požadavků na "CE označení" výrobků (dílců) dle NEPR CPR 305/2011.

5. Certifikát systému řízení výroby konstrukcí z plastů - potvrzení shody se zavedením, udržováním a zlepšováním systému kvality výroby pro výrobky z plastů dle konstrukčních technických norem, jejich prováděné kontroly a zkoušení.

6. Certifikát pro systém řízení kvality při zvláštních technologických procesech - dle ČSN EN ISO 3834-2,3 a 4 je potvrzení shody se zavedením, udržováním a zlepšováním systému kvality ve svařování a příbuzných speciálních technologických procesech (dělení materiálu, tváření a lisování i slévání materiálu, obrábění materiálu, lepení materiálu, povrchových úprav materiálů i výrobků).

7. Certifikát systému managementu kvality - dle ČSN EN ISO 9001 je potvrzením shody se zavedením, udržováním i vylepšováním systému kvality při různých výrobních a montážních činnostech, včetně navrhování výrobků (technických zařízení), jejich kontroly a zkoušení.

8. Certifikát systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci - dle ČSN OHSAS 18001 je potvrzením shody se zavedením, udržováním a zlepšováním systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v dílně a na montáži, včetně stanovení kritérií rizik a hodnocení pracovišť i stanovení bezpečnostních opatření a ochranných pracovních prostředků.

9. Certifikát environmentálního systému - dle ČSN EN ISO 14001 je potvrzením shody se zavedením, udržováním a zlepšováním systému pracovního i životního prostředí při výrobě výrobků - práci v dílně i na montáži zařízení - montážních pracovištích. Firma musí provádět předepsanou a evidovanou likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou (právně-technickými předpisy).

Typy dokumentací pro předvýrobní, výrobní a montážní i provozní proces výrobku a zařízení

Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS), zák. č. 265/2017 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. a zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických norem i kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné zpracovávat kvýrobkům a technickým zařízením vurčitém rozsahu níže uvedenou dokumentaci.

 1. Projekční + projektová specifikace a řešení
 2. Konstrukční + konstrukční specifikace a řešení
 3. Výpočtové (statika, dynamika, dilatace, termodynamika)
 4. Technologické (řezání, stříhání, obrábění, tváření, slévání, svařování, tepelné zpracování, povrchová úprava – postupy a prováděcí plány)
 5. Výrobní (výrobní postupy, instrukce, plány řízení výroby aj.)
 6. Kontrolní (kontrolní plány, protokoly NDT a DT kontrol, plány řízení jakosti aj.)
 7. Zkušební (zkušební plány, protokoly NDT a DT zkoušek aj.)
 8. Montážní (postupy a kontrolní plány i protokoly aj.)
 9. Provozní (provozní řád a podmínky, návody na obsluhu a provoz aj.)
 10. Servisní (obnova-repase, rekonstrukce, kontrola, zkoušení, revize, diagnostika)-protokoly
 11. Revizní (revizní zprávy a protokoly)
 12. Inspekční (inspekční zprávy a certifikáty)
 13. Certifikační (dokumenty, zprávy, certifikáty)
 14. Prohlášení o shodě výrobku a technických zařízení sdokumentací, předpisy i normami (dokumenty a doklady)
 15. Posouzení shody výrobku a technických zařízení sdokumentací, předpisy i normami; Evropské technické schválení (dokumenty, doklady, zprávy, certifikáty)
 16. Technické posudky /konstrukcí výrobků, technických zařízení (tlakových, plynových, zdvihacích, strojních, energetických, chemických, technologických), konstrukcí stavebních i strojních, elektrických, technických materiálů a technologií/, výzkum a vývoj
 17. Znalecké posudky (materiálů, technologií, konstrukcí strojů i staveb a technických i technologických zařízení)

Jedná se zvláště o oblast vyhrazených technických zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody, ale i výrobků a zařízení majících vliv na požadovanou bezpečnost i ekologičnost během jejich stanovené doby provozu:

Strojní, stavební, tlaková, energetická, plynárenská, chladírenská, elektrická, dopravní, transportní, chemická, těžební zařízení, stavby a jednotlivé výrobky (konstrukce, dílce) aj., mohou být vystaveny různým druhům zatížení a různým provozním podmínkám. To má značný vliv na trvanlivost jejích dílců (exponovaných částí), tj. na změnu charakteristik materiálů výrobků během jejich provozu, což je výsledkem řady provozních cyklů nebo vystavení určitým druhům zatížení a pracovního prostředí v čase (během doby provozu nebo předepsané provozní životnosti), včetně exponovaného pracovního prostředí výrobku a exponovaných provozních podmínek (korozní prostředí, radiace, seizmicita, namáhání větrem, sněhem, námrazou, teplotami (povětrnostními vlivy), kombinované namáhání, namáhání vibrací i pojezdy strojů a zařízení, statické i cyklické namáhání, dynamické namáhání, namáhání na únavu aj.). 

Dle požadavku čl. 6 a tab. č. Z A.3 dle čl. 6.2 a 6.3 ČSN EN 1090-1 a čl. 1, 4 a 7 ČSN EN 1090-2 nebo čl. 1, 4 a 7 ČSN EN 1090-3, vsouladu se systémy kvality vČSN EN ISO 3834 – 1 až 6, ev. ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001, aj. se rozlišují:

Kovové konstrukce staveb pro stroje, technická a technologická zařízení, konstrukce staveb pro kotle, tlakové nádoby a zařízení i jejich sestavy, včetně potrubí, konstrukce staveb pro plynová zařízení a potrubí, stavební konstrukce budov, stadionů, hal, skladů, průmyslových staveb, lávek, mostů, tunelů, vodohospodářských staveb, komínů, vysokých pecí, budov elektráren, kotelen a spaloven, nádrží, zásobníků, stavební a strojní konstrukce pro stavby, tj. věže, stožáry, vysílače, antény, jeřábové dráhy, výtahy, lanové dráhy, geologické a geotechnické konstrukce, skořepinové konstrukce zásobníků a rezervoárů aj. konstrukcí.

Druhy výrobků dle oborů:

 1. Konstrukce stavebních výrobků namáhané staticky, cyklicky, na únavu i dynamicky, tj. konstrukce budov, výrobních hal, mostů, sloupů, stožárů, věží, komínů, pilotů, vodohospodářských staveb, konstrukcí energetických tras, výztuží do betonu aj. /od 01.07.2013 dle NEPR č. 305/2011 /(CPR), NKPP EU č. 568/2014, NKPP EU č. 574/2014, NV č. 215/2016 Sb., NV č. 163/2002 Sb., zák. č. 265/2017 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i zák. č. 350/2012 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic ES,EHS, NEPR, NKPP, CPR/.
 2. Konstrukce tlakových zařízení – potrubí, výměníků, tlakových nádob, kotlů, nádrží, zásobníků aj., NV č. 219/2016 Sb., NV č. 119/2016 Sb., NV č. 208/2011 Sb., NV č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., NV č. 42/2006 Sb., NV č. 179/2001 Sb., zák. č. 265/2017 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2014/68/EU, 2014/29/EU, 2009/105/ES, 87/404/EHS, 2010/35/EU, 92/42/EHS, 96/57/ES).
 3. Konstrukce strojů, zdvihacích a zvedacích i dopravních zařízení, chladících zařízení – těžební, důlní, stavební, dopravní, výrobní stroje, jeřáby, zdvihací plošiny, zvedáky, výtahy aj. (dle NV č. 122/2016 Sb., č. 176/2008 Sb. a NV č. 170/2011 Sb., NV č. 229/2012 Sb., NV č. 27/2003 Sb., NV č. 127/2004 Sb., NV č. 142/2008 Sb., NV č. 179/2001 Sb., NV č. 70/2002 Sb., zák. č. 265/2017 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU, 95/16/ES, 96/57/ES, 2000/9/ES).
 4. Konstrukce plynových zařízení – potrubí, zásobníky, hořáky, nádrže, kompresorové stanice aj. (dle NV č. 219/2016 Sb., NV č. 22/2003 Sb., č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., zák. č. 265/2017 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2009/142/ES, 90/396/EHS, 92/42/EHS).
 5. Elektrická zařízení nízkého napětí (dle NV č. 118/2016 Sb., prostředí snebezpečím výbuchu, č. 23/2003 Sb.). Výrobky zhlediska jejich elektromagnetické kompatibility (dle NV č. 117/2016 Sb., zák. č. 265/2017 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. a dle výrobkových norem i evropských Směrnic 2004/108/ES, 2006/95/ES, 73/23/EHS, 94/9/EHS).

Legislativně-technické předpisy pro výrobky

Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS), zak. č. 265/2017 Sb., zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických výrobkových norem, ev. jiných technických norem, rovněž též kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provozovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné i spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem výrobce předepsanou mírou bezpečnosti, trvanlivosti, životnosti, spolehlivosti a kvality.

Živnostenský zákon č.455/1991 Sb., který upravuje podmínky živnostenského podnikání firem a fyzických osob, druhy živností (koncesované, ohlašovací - řemeslné, vázané a volné).

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Zák. č. 91/2016 Sb., kterým se mění zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zák. č. 88/2016 Sb., kterým se mění zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

zák. č. 262/20016 Sb. ve znění zák. č. 585/2006 Sb., zákoník práce a pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.

Zák. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí.

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemoci z povolání.

Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů.

Zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů.

Vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vyhl. č. 85/1978 Sb. ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Vyhl. č. 18/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 97/1982 Sb., vyhl. č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 118/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhl. č. 19/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti.

Vyhl. č. 21/1979/Sb., ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 395/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhl. č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality. Požadavky.

ČSN OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky.

ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu. Požadavky s návodem na použití.

ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů.

ČSN EN ISO/IEC 17020 - Posuzování shody. Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci. (Systém provádění inspekcí - návody).

ČSN EN ISO/IEC 17065 - Posuzování shody. Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby. (Systém provádění certifikace výrobků a zařízení - návody).

ČSN EN ISO/IEC 17025 - Posuzování shody. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. (Systém provádění kontrol a zkoušek v laboratoři a ve zkušebně,ev. na montáži - návody).

ČSN EN ISO/IEC 17024 - Posuzování shody. Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob. (Systém provádění - návody).

ČSN EN ISO 19011 - Směrnice pro auditování systému managementu.

ČSN P ENV 12837 - Kvalifikační požadavky na inspektory (techniky) protikorozní ochrany ocelových konstrukcí.

ČSN EN ISO 17663 - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy.

ČSN EN ISO 17635 - Nedestruktivní zkoušení kovů. Obecná pravidla pro kovové materiály.

(Kontrola a zkoušení materiálů a výrobků).

hodnocení

Diskuze