TOPlist
header-print
Sekce

Podmínky užití stránek


Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek e-konstrukter.cz (dále jen "stránky") třetími osobami (dále jen "podmínky"). 

Žádáme všechny osoby, které navštívily stránky (dále jen "uživatelé") poprvé nebo se s podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání stránek. 

Majitelem a provozovatelem stránek s adresou domovské stránky www.e-konstrukter.cz je Vydavatelství Nová média, s. r. o. (dále jen "provozovatel"), který je oprávněn v souladu s právními předpisy k jejich šíření. 

Stránky e-konstrukter.cz jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice nebo ve Slovenské republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. Provozovatel stránek v této souvislosti upozorňuje, že obsah stránek není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

 

Obsah stránek e-konstrukter.cz

Veškerý obsah stránek slouží pouze pro informaci. Obsah stránek byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na stránkách.

Provozovatel nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu stránek. 

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na stránkách nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany provozovatele ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah stránek povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek.

 

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá stránky na vlastní riziko. 

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek. 

Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. 

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. 

Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na stránkách.

 

Odkazy a propojení s jinými weby

Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takových stránkách. 

 

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

 

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na stránkách mohou uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). 

Provozovatel stránek si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem. 

Pokud při užívání Ssránek poskytne uživatel osobní údaje, nebude provozovatel tyto osobní údaje předávat bez souhlasu uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem uživatele.

Uživatel webu je srozuměn se skutečností, že jsou pro jeho provoz využívána tzv. cookies a služby pro analýzy návštěvnosti a doručování reklam od společnosti Google. Provozovatel má právo používat údaje poskytnuté uživatelem následujícím způsobem: a) použití pro marketing pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných uživatelům, b) použití pro personifikaci stránek a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.

V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb uživatelů. 

Na základě poskytnutých údajů může být uživatel kontaktován provozovatelem za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout. 

Provozovatel je oprávněn se na uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů. 

Každý uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona. 

Pokud se uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách, může kdykoliv tuto registraci zrušit.

 

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

 

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na stránkách.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.