TOPlist
facebook google+ linkedin youtube
header-print
Sekce

Novinky

Proč je nutná kontrola a zkoušení výrobků i technických zařízení

01.04. 2019by Admin E-konstruktér

(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Tereza Haluzíková, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.)

Kontrola a zkoušení dílců, konstrukcí výrobků i technických (technologických) zařízení je činnost pro ověření predikce vlastností k bezpečnému funkčnímu provozu a k celkové kvalitě výrobku.

 

KVALITA (JAKOST)

je splnění všech požadavků na výrobek (technických, estetických, bezpečnostních, ekologických, hygienických, užitných aj.). Kvalita musí splňovat stanovené i očekávané vlastnosti výrobků (technické, fyzikální, mechanické, chemické, technologické, provozní, ekonomické, estetické, ekologické aj.).

Kvalifikace firmy v oblasti kvality - je prováděna na základě certifikace produktů (výrobků), systému kvality a personálu.

Požadavky na kvalitu mohou být rozloženy do vlastností:spolehlivost, dostupnost, pružnost, odborná způsobilost, vhodné prostředí, vlídné zacházení.

Řízení kvality: je to plánovaná činnost při realizaci hospodárných výsledků zhotovování výrobků.

Systém managementu: je to úplné řízení všech činností, které mají vliv na kvalitu výrobku, tj. přes návrh, vývoj, nákup, výrobu, skladování, prodej, dopravu, instalaci a technickou pomoc i likvidace, až po zpětnou vazbu ve spokojenosti zákazníka. systém musí být popsán, zaveden, udržován a využíván i dodržován. popis je založen na čtyřech typech dokumentace - příručka kvality, organizační směrnice, prováděcí směrnice a provozní dokumentace.

Provozní dokumentace:

1. Příručka kvality (PQ) je základní dokument popisující komplexně činnosti v oblasti zabezpečení kvality.

2. Organizační směrnice (OJ) jsou vrcholové dokumenty systému řízení a zabezpečování kvality, určují a popisují činnosti v daných oblastech.

3. Prováděcí směrnice jsou podnikové normy společnosti (DN), výrobní postup a technologické postupy provádění technologických procesů, což jsou prováděcí postupy a předpisy.

4. Výrobní (provozní) dokumentace je soubor výrobních výkresů, průvodek výrobku, formulářů hodnocení kvality, plánů kontrol a zkoušek aj. Je to pracovní dokumentace, která je nutná pro komplexní zabezpečení kvality výroby.

Kontrola, testování a zkoušky: V průběhu všech fází (operací) provádění výrobku, tj. od vývoje přes nakupování, výrobu až po prodej a servis jsou prováděny stanovené kontroly a zkoušky.

Zkoušky v rámci vývoje a konstrukčních prací - jsou to zkoušky funkčních vzorků, zkoušky technologické, zkoušky korozní odolnosti, firemní zkoušky (FZ), kontrolní zkoušky (KZ), zkoušky ověřovací série (ZOS) a v průběhu sériové výroby periodické kontrolní zkoušky (PKZ). Pro vlastní proces výroby musí být prováděna vstupní kontrola a zkoušení u nakupovaných součástek a komponentů, kde je třeba ověřit předepsané parametry a zkontrolovat vhodnost nakupovaných materiálů. Totéž platí u dodávek od kooperujících firem a subdodavatelů. Postup, rozsah a způsob stanovují organizační směrnice a firemní normy.

Vstupní kontrola a zkoušky - prověření všech důležitých rozměrů, celistvosti (úplnosti) a prvotních parametrů dílců a součástí.

Mezioperační kontrola a zkoušky - se provádí na podsestavách a sestavách v průběhu a na konci výrobního procesu podle technologických postupů, výkresů a firemních norem. Ve speciálních případech podle metodik uvedených a schválených zákazníkem v technických dodacích podmínkách (TDP).

Konečná kontrola a zkoušky - provedení prověření všech předepsaných rozměrů a parametrů i úplnosti (kompletnosti) výrobku.

Výstupní kontrola a zkoušení - mají určeny metodiky, postupy a požadavky v TDP, které jsou schváleny a podepsány (odsouhlaseny) zákazníkem a realizují se u všech vyrobených kusů.

Zařízení a vybavení k provádění kontrol a zkoušek - je stanoveno ve firemním dokumentu pro řízení kvality a plánu řízení kvality. Každé kontrolní i zkušební zařízení je podrobeno metrologickému ověření dle metrologického firemního řádu.

Pro kontrolu se používají - měřítka, úhelníky, metry, posuvky, měrky, kalibry, vodováhy, nivelační latě, laserové měřiče, magnetické nebo ultrazvukové tloušťkoměry aj.

Pro zkoušení se používají - NDT (nedestruktivní zkoušení) vybavení pro penetrační (kapilární) zkoušku, zkoušku magnetickou práškovou metodou, zařízení pro radiografickou zkoušku, ultrazvukovou zkoušku, zkoušku vířivými proudy, zkoušku akustickou emisí, těsnostní, hydrostatickou a tlakovou zkoušku, vakuovou zkoušku aj.

Pro destruktivní (DT) zkoušení se používají - stroje pro tahovou zkoušku, zkoušku rázem v ohybu, rozlomením, vrubové houževnatosti, zkoušku tlakem na těleso, zkoušku krutem, ohybem, střihem, dynamickou rázovou zkoušku, cyklickou únavovou zkoušku, zkoušku tvrdosti i mikrotvrdosti, zkoušku metalografickou makrostruktury a mikrostruktury aj.

 

PROVĚRKA - je ověření a přezkoumání předepsaného stavu (úrovně) konstrukce výrobku nebo technického (technologického) zařízení.

KONTROLA - řízení, management, úvodní, namátková, mezioperační, průběžná a konečná kontrola pro zjištění stavu před zahájením, provádí se v průběhu a po skončení výroby dílce, konstrukce výrobku nebo technického (technologického) zařízení.

ZKOUŠENÍ - je ověřování výrobků a technických (technologických) zařízení z hlediska predikce vhodnosti k bezpečnému předepsanému provozu v provozních podmínkách.

OVĚŘOVÁNÍ - je prověrka k přezkoušení, testování, přezkoumání, revizi na výrobku, zda-li se provedly veškeré úkony a operace v rámci kontrol i zkoušek na výrobku a může být výrobek uveden do zkušebního a stálého funkčního provozu.

SCHVÁLENÍ - souhlas, povolení k funkční činnosti výrobku ve zkušebním provozu na základě všech dokladů a dokumentů z kontrol a zkoušek na výrobku po provedené konečné inspekci.

PŘEJÍMKA - přijetí, převzetí, přejímání materiálů a dílců (výrobků) na základě stanovených technických požadavků nebo TDP.

INSPEKCE - úřední dohled s odborným dozorem, včetně kontroly a kontrolní prohlídky před zahájením výroby (montáže), v jejím průběhu a po jejím skončení.

POSUZOVÁNÍ - je činnost pro zjišťování příčin nekvalitní výroby, příčin poruch a havárií výrobků a zařízení.

DOZOR - je systematická dlouhodobá činnost prováděná za účelem dodržování určitých zásad ve výrobě, tj. i před, v průběhu a po jejím skončení.

REVIZE - znamená opětovné (opakované) prohlédnutí, přezkoumání, kontrolu, zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti výrobků a zařízení.

POSOUZENÍ SHODY - posloupnost úkonů pro určenou skupinu výrobků a dílců v rámci ověření shodnosti výrobku s technickými požadavky na výrobky nebo zařízení dle právně-technických předpisů a harmonizovaných norem nebo výrobkových norem.

 

Kontrola, zkoušení a testování dílců, výrobků i zařízení - se provádí pro predikci bezpečnosti, spolehlivosti, trvanlivosti, životnosti i celkové kvality produktů (výrobků) pro dané provozní podmínky. V návodu na provoz, údržbu a diagnostiku provozuvýrobků se přihlíží k doporučení výrobce dílce, zařízení, stroje a zabezpečuje se tím celková bezpečnost provozovaného výrobku i jeho spolehlivost.

 

Obory a předpisy:

Konstrukce stavebních výrobků namáhané staticky, cyklicky, na únavu i dynamicky, tj. konstrukce budov, výrobních hal, mostů, sloupů, stožárů, věží, komínů, pilotů, vodohospodářských staveb, konstrukcí energetických tras, výztuží do betonu aj. /od 01.07.2013 dle NEPR č. 305/2011 /(CPR), NKPP EU č. 568/2014, NKPP EU č. 574/2014, NV č. 215/2016 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i zák. č. 350/2012 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic ES,EHS, NEPR, NKPP, CPR/.

Konstrukce tlakových zařízení – potrubí, výměníků, tlakových nádob, kotlů, nádrží, zásobníků aj., NV č. 219/2016 Sb., NV č. 119/2016 Sb., NV č. 208/2011 Sb., NV č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., NV č. 42/2006 Sb., NV č. 179/2001 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2014/68/EU, 2014/29/EU, 2009/105/ES, 87/404/EHS, 2010/35/EU, 92/42/EHS, 96/57/ES).

Konstrukce strojů, zdvihacích a zvedacích i dopravních zařízení, chladících zařízení – těžební, důlní, stavební, dopravní, výrobní stroje, jeřáby, zdvihací plošiny, zvedáky, výtahy aj. (dle NV č. 122/2016 Sb., č. 176/2008 Sb. a NV č. 170/2011 Sb., NV č. 229/2012 Sb., NV č. 27/2003 Sb., NV č. 127/2004 Sb., NV č. 142/2008 Sb., NV č. 179/2001 Sb., NV č. 70/2002 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU, 95/16/ES, 96/57/ES, 2000/9/ES).

Konstrukce plynových zařízení – potrubí, zásobníky, hořáky, nádrže, kompresorové stanice aj. (dle NV č. 219/2016 Sb., NV č. 22/2003 Sb., č. 25/2003 Sb., NV č. 126/2004 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 22/1997 Sb., výrobkových norem i evropských Směrnic 2009/142/ES, 90/396/EHS, 92/42/EHS).

Elektrická zařízení používána v určitých mezích napětí (dle NV č. 118/2016 Sb., prostředí snebezpečím výbuchu. Výrobky zhlediska jejich elektromagnetické kompatibility (dle NV č. 117/2016 Sb.). Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (dle NV č. 116/2016 Sb.). Tj. dle zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. a dle výrobkových norem i evropských Směrnic 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/34/EU).

Související předpisy a normy:

Zák. č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Zák. č. 91/2016 Sb., kterým se mění zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.

Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zák. č. 88/2016 Sb., kterým se mění zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

zák. č. 262/20016 Sb. ve znění zák. č. 585/2006 Sb., zákoník práce a pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.

Zák. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí.

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemoci z povolání.

Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů.

Zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhl. č. 50/1978 Sb, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vyhl. č. 85/1978 Sb. ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Vyhl. č. 18/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 97/1982 Sb., vyhl. č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 118/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhl. č. 19/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti.

Vyhl. č. 21/1979/Sb., ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 395/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhl. č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality. Požadavky.

ČSN OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky.

ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu. Požadavky s návodem na použití.

ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na kvalitu při svařování kovových materiálů. (Systém provádění certifikace zvláštního technologického procesu a souvisejících procesů).

ČSN EN ISO/IEC 17020 - Posuzování shody. Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci. (Systém provádění inspekcí).

ČSN EN ISO/IEC 17065 - Posuzování shody. Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby. (Systém provádění certifikace výrobků a zařízení).

ČSN EN ISO/IEC 17025 - Posuzování shody. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. (Systém provádění kontrol a zkoušek v laboratoři a ve zkušebně, ev. na montáži).

ČSN EN ISO 17635 - Nedestruktivní zkoušení kovů. Obecná pravidla pro kovové materiály. (Kontrola a zkoušení materiálů a výrobků).

hodnocení

Diskuze

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?