TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Co je bezpečnost strojů? Definice, normy a příklady - 3. díl

23.08. 2018by Admin E-konstruktér

Příklad třístupňového safety konceptu

Na příkladu zdvižné plošiny bude níže popsána realizace bezpečnosti stroje ve smyslu směrnice o strojních zařízeních a normy DIN ISO 12100. Zdvižná plošina je stacionární zařízení ke zvedání břemen. Tvoří ji jedna plošina nebo dva nosníky, které mají zvednout těžké břemeno do určité výšky. K tomu jsou k dispozici různé koncepty.

Hlavní nebezpečí u zdvižné plošiny spočívá vtom, že selže její funkce, tedy že prudce spustí břemeno. Může se to přihodit u zdvižných plošin, které pracují s vratnými kladkami a lanovými vrátky nebo na hydraulickém principu. Lana se mohou přetrhnout nebo hydraulika ztratí těsnost. Pokud bychom zde chtěli dosáhnout maximální funkční bezpečnosti, nabízela by se tu šroubová mechanika jako základní konstrukce. U dlouhých otáčejících se závitových tyčí je prudké selhání s následným pádem zdvižné plošiny konstrukčně vyloučeno. 

Tuto šroubovou mechaniku však lze realizovat jen dvěma způsoby: V případě vertikální konstrukce by se musely vyvrtat hluboké otvory do podlahy. V případě horizontální konstrukce je šroubové spojení svázáno s nůžkovou mechanikou. Obojí s sebou přináší konstrukční nevýhody, jež ztěžují realizaci. Kromě toho je toto řešení extrémně náchylné na opravy.

Nejlevnější řešení proto představuje zdvihací lano s vratnými kladkami a s hydraulickou podporou. Toto řešení ale s sebou nese výše uvedené nebezpečí. Díky brzdě proti pádu se však zabrání následným škodám. Tato brzda tak slouží jako odvrácení rozpoznaného a definovaného rizika. K tomu patří rovněž ochranné zakrytování, které chrání zdvihací mechaniku proti přístupu.

Aby však zdvižná plošina, pokud možno nikdy neselhala, je u tohoto řešení nutné provádět intenzivní údržbu. Tato předpokládá důkladné a pravidelné mazání. Obzvláště namáhané součásti jako například zdvihací lana nebo vratné kladky se musejí pravidelně vyměňovat. Obojí musí být uvedeno v plánu údržby, a tudíž v dokumentaci – což koneckonců řeší třetí stupeň safety konceptu k dosažení bezpečnosti strojů v souladu s právem.

Kdo provádí posouzení rizik?

Úkol provádět posouzení rizik přiděluje provozovatel. Vybraný odborník musí disponovat nezbytnými kvalifikacemi. U inženýrů a techniků je posouzení rizika sice součástí jejich vzdělání. Lze však doporučit, aby kvalifikaci pro posouzení rizika a vypracování safety konceptu získali absolvováním příslušných kurzů a školení. Průmyslové a obchodní komory nabízejí k tomuto účelu kurz na „osobu pověřenou pro strojní zařízení". U této funkce však není nezbytně nutný akademický titul. Také kvalifikovaní dělníci se mohou dále vzdělávat k získání funkce osoby pověřené pro strojní zařízení.

Při každém provedeném opatření k realizaci safety konceptu se to vždy dotkne nových norem a pravidel. Platí zásada, že bezpečnosti stroje je třeba dosáhnout nikoliv jen k okamžiku předání, nýbrž po celou dobu jeho životnosti.

Vypracování návodů k používání v souladu s právem

Návod k používání je dodnes u mnoha firem považován za nevlastní dítě konstrukce. Návody však představují poslední článek v řetězu bezpečnosti strojů a neměly by se proto zanedbávat. Kromě toho existuje bezpočet norem a pravidel pro vytváření návodů k používání v souladu s právem. Dobrou pomůckou k tomu je příručka TEKOM.

Za posledních dvacet let se etabloval profesní image technického redaktora Speciálně vyškolení specialisté jsou seznámeni se všemi aspekty safety konceptů, s bezpečností strojů a funkční bezpečností. Naléhavě doporučujeme věnovat velkou váhu při vypracovávání návodu k používání v souladu s právem. Návod pak zabrání chybné obsluze a varuje před riziky. Pokud nelze přímo ve firmě najít vhodné odborníky pro tento úkol, měly by být jeho plněním pověřeny externí poskytovatelé služeb. Je vždy lepší pověřit tím externího poskytovatele služeb než z neznalosti vypracovat nesprávný a nefunkční návod k používání. Jen tak může být garantována všezahrnující bezpečnost.

předchozí díly:

Co je bezpečnost strojů? Definice, normy a příklady

Co je bezpečnost strojů? Definice, normy a příklady - 2.díl

zdroj: konstruktionspraxis.vogel.de

hodnocení

Diskuze