TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Co je bezpečnost strojů? Definice, normy a příklady

04.07. 2018by Admin E-konstruktér

Bezpečnost strojů je základním kamenem spolupráce člověka se strojem. V našem článku si vysvětlíme, na co je třeba v otázce bezpečnosti dávat pozor a jak se bezpečnost strojů realizuje v praxi.

Základním souborem technických pravidel ke zkonstruování bezpečného stroje je směrnice o strojních zařízeních. Platí v celé Evropě a poskytuje řadu podnětů, při jejichž dodržení lze dosáhnout maximální bezpečnosti stroje.

Pro uvedení nového stroje do oběhu je v Evropě předepsáno označení CE. Výrobci si mohou označení CE vystavit sami, musejí však zaručit, že svůj stroj zkonstruovali podle zásad směrnice o strojních zařízeních. Tudíž – ačkoliv to není oficiálně uzákoněno – se musejí firmy v Evropě držet směrnice o strojních zařízeních. Oficiálně byla v paragrafech koneckonců písemně zakotvena v 9. nařízení o bezpečnosti výrobků. Toto nařízení předepisuje ke dni 29.12.2009 dodržení směrnice o strojních zařízeních u nově konstruovaných strojů a zařízení.

Kdy je stroj bezpečný?

Stroj je za bezpečný považován tehdy, když při jeho regulérním používání a v případě rozumným způsobem předpokládaného chybného použití, z něho nemůže plynout žádné nebezpečí. Případy chybného použití nebo chybné obsluhy musí proto nějakým způsobem zachytit stroj. Proti hrubé nedbalosti nebo úmyslné chybné obsluze se stroj nemusí nezbytně jistit. Za nebezpečí se považují:

 • Mechanická nebezpečí: Nekryté, pohybující se součásti
 • Elektrická nebezpečí: Součásti pod napětím
 • Tepelná nebezpečí: Horké nebo studené součásti, příp. expozice horkým parám nebo studeným parám a kapalinám
 • Nebezpečí od hluku: Procesy vedoucí k poruchám komunikace, stresu nebo poškození sluchu
 • Nebezpečí od vibrací: Nebezpečí klopýtnutí, zlomeniny z únavy
 • Nebezpečí od záření: Popáleniny od UV nebo IČ záření, radioaktivních paprsků
 • Nebezpečí od materiálů a látek: Kontakt s jedovatými kovy nebo chemikáliemi
 

 

Safety koncept zahrnuje všechny fáze životnosti

K normálnímu životnímu cyklu stroje patří následující kroky:

 • Přivezení
 • Montáž
 • Uvedení do provozu
 • Normální provoz
 • Údržby a opravy
 • Odstavení
 • Demontáž a likvidace.

Safety koncept zahrnuje všechny tyto fáze životnosti. Bezpečnost strojů jde proto daleko nad rámec normálního provozu, funkční bezpečnost platí také pro ostatní stavy stroje.

Jak se zjišťují rizika

Aby šlo co nejdříve zjistit nebezpečí hrozící na stroji, musí se posouzení výše uvedených rizik stát součástí procesu konstrukce. Oficiální a zaprotokolované posouzení rizika existuje sice na konci konstrukční fáze a krátce před uvedením přístroje na trh. Avšak posouzení bezpečnosti stroje lze provést již dlouho před tím. Dnes dostupné simulační programy pro metodu rychlého prototypování (3D tisku) umožňují rozeznat potenciální nebezpečí již ve fázi projektování. Posuzování bezpečnosti strojů je tudíž úlohou pro všechny zúčastněné.

Stroj by měl splňovat určitý účel a tento účel s sebou častou přináší rizika, kterým nelze zamezit. Kladivo slouží například k tomu, aby provedlo tvrdý úder – v důsledku čehož se můžete tímto nástrojem samozřejmě zranit. Pokud bychom nyní vyrobili kladivo z pěnové hmoty, riziko úrazu by se sice vyloučilo, nástroj by však ztratil svoji funkci. To stejné platí u strojů a zařízení všeho druhu: Při veškeré snaze o dosažení maximální bezpečnosti stroje se nesmí zpochybňovat samotný účel stroje.

Úloha posouzení rizika spočívá nyní vtom, dosáhnout kompromisu mezi funkcí a úlohou stroje při dostatečné míře bezpečnosti stroje. Cílem posouzení rizika proto není vyloučení veškerých, ještě tak malých nebezpečí, nýbrž snížení rizik na přijatelnou úroveň.

Další díl: Pět fází bezpečnosti strojů
zdroj: konstruktionspraxis.vogel.de

hodnocení

Diskuze