TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Volba vhodného čerpadla pro vaši aplikaci.

17.07. 2016by Admin E-konstruktér

Souhrn častých dotazů k volbě vhodného čerpadla.

Dotaz: Na co si má dát konstruktér navrhující zařízení pozor, když vybírá čerpadlo pro svou aplikaci?

Projektanti většinou znají průtočné množství a potřebný tlak jejich aplikace a co budou čerpat, avšak to je jen začátek. Měli by též znát pokud možno co nejvíce o zvláštnostech aplikace. Tyto se mohou týkat prostředí, ve kterém bude čerpadlo pracovat, ostatních komponent systému spolupracujícími s čerpadlem a vlastností média. Je mnoho faktorů specifických pro každou aplikaci, které je potřeba vyhodnotit a vyrovnat se s nimi, aby se vybralo čerpadlo, které bude pracovat podle očekávání.

Dotaz : Jaké jsou některé kritické problémy okolního prostředí ?

Většina projektantů navrhuje a testuje za nebo blízko atmosférického tlaku a často neuvažuje vlivy, které musí být uvažovány, když je zařízení používáno ve vyšších nadmořských výškách, jako např. Denver nebo Mexico City. Nadmořská výšky působí na mnoho provozních parametrů čerpadla, včetně hmotového průtočného množství a snižuje maximální vakuum a tlak, které mohou být dosaženy. Kromě toho, jak klesá hmotový průtok vzduchu, je ovlivněno chlazení motoru a ložisek. Vlhkost je dalším důležitým faktorem, zvláště, pokud se má čerpat okolní vzduch. Jestliže je vlhkost příliš malá, mohou se vysušovat elastomerové části, jestliže je příliš velká, může docházet ke kondenzaci, především v hlavě čerpadla. Jakmile se vytvoří kondenzát, musí být vnitřní části čerpadla schopny pracovat s nestlačitelným a potenciálně korozívním médiem. Tato situace je ještě běžnější, pokud jde o čerpadlo s více hlavami. Další důležitá okolnost je uvažování teplotních extrémů a použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Dotaz: Můžete nastínit, jaké jsou některé důležité problémy systému ?

Stejně jako ve smotané zahradní hadici, čím je větší odpor při čerpání, tím větší je potřeba síly k protlačení kapaliny skrze připojený systém. Každá charakteristická veličina průtokové cesty ( průměr trubky, materiál, opracování, délka, clony, ventily, fitinky, kolena, tlumiče atd. ) vykazují tlakovou ztrátu. Jejich součet určuje celkový nárůst tlaku, který musí překonat čerpadlo při vytváření průtoku. Omezení na straně sání čerpadla jsou zvláště významné, neboť -101 kPa g je maximální možný podtlak na úrovni moře. Čerpadla by měla být také dimenzována tak, aby dávala potřebný průtok i v případě zanesených filtrů a potřebě servisu.

Projektanti by měli vědět, jaký bude pracovní cyklus čerpadla. Často není jasná odpověď, zda bude pracovat nepřetržitě nebo bude zapínáno a vypínáno v cyklech. Pokud to tak bude, musí se zvážit řada faktorů , aby se dospělo k nejlepšímu řešení pro danou aplikaci. Tyto faktory zahrnují typ motoru ( AC, kartáčový nebo bezkartáčový DC ), hlukové omezení , potřebná životnost čerpadla, výdrž baterie, citlivost na proudové špičky a vibrace, vznik tepla a zátěž při startu a vypnutí. Řízení otáček motoru se stává oblíbenou a úspěšnou cestou k řešení těchto faktorů.

Micro membránové čerpadlo KNF

Micro membránové čerpadlo KNF

Dotaz : Co si musí projektanti zvažovat, pokud jde o vlastnosti média?

Téměř všechny fluidní komponenty jsou ovlivněny částečkami v čerpaném plynu nebo kapalině a tvar částic může být důležitý, stejně jako jejich velikost, pro jejich škodlivost. Proto návrhář aplikace by měl všem dodavatelům čerpadel a komponentů systému říci, jaký typ a kolik částic může být očekáváno, aby dodavatelé mohli modifikovat návrh nebo dodat vhodnou filtraci. Částice mají tendenci se během času shlukovat , zvyšují tak tlakovou ztrátu a v mnoha případech i kompletně zablokují průtok. Proto je vhodné turbulentní proudění, případně je potřeba proplachování. Otěry a částice nejen ovlivňují výkon čerpadla, ale mohou vytvořit podmínky, při kterých čerpadlo pracuje mimo svou pracovní oblast . Zvláště náročné pro čerpadla je pracovat se směsí kapalina/plyn, což se může vyskytnout při potřebě odsávání kapaliny z jamkové destičky nebo kontejneru s odpadní kapalinou. Pro takové aplikace jsou membránová čerpadla ideální, neboť odolávají potenciálně agresívním kapalinám a jsou z podstaty samonasávací a dokáží se vyrovnat s náročnými požadavky při čerpání vícefázových směsí. Další problémy spojené s médiem, které mohou ovlivnit výběr čerpadla, zahrnují kapaliny ve stavu blízkém jejich tlaku sytých par a plyny odlišné od vzduchu.

Dotaz : Jsou ještě další faktory, které se mají uvážit ?

Ano, jsou, a projektant zařízení by je měl prodiskutovat s dodavatelem čerpadla. Zahrnují specifikaci samonasávání, průtočné množství čerpadla, pokud čerpá jen vzduch a jen kapaliny, ochranná opatření proti zablokování průtoku na výtlaku, zvláště, pokud se jedná o nebezpečné tekutiny, jakož i interní a externí průsaky. Další důležité faktory k diskusi jsou proudová omezení, proměnné napájecí napětí , interakce s ostatními komponenty, senzor zpětné vazby.

Závěrem, mnoho okolností, mimo těch běžných , se ukáže během pracovního cyklu systému a projektanti je musí všechny předvídat, pokud má být zařízení úspěšné v provozu. Nejlepší řešení je pak definováno posouzením specifických potřeb zákazníka a zvážením možných řešení. Tento konzultativní a pečlivý přístup je cesta, která většinou vede k úspěchu.

Konzultace k návrhu membránových čerpadel KNF na kapaliny a plyny, používané v lékařském vybavení, chemii, tiskařských strojích, laboratořích, analyzátorech apod. Vám poskytnout technici ve firmě Schmachtl CZ.

WWW.SCHMACHTL.CZ

hodnocení

Diskuze