TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Úkoly a odpovědnosti konstruktéra a projektanta i designéra

01.10. 2018by Admin E-konstruktér

při návrhu a provádění konstrukcí výrobků a technických zařízení, používání pc programů pro tvorbu dokumentace

Ing. Vladimír kudělka, Ph.D., MgA. Vladimír Kudělka, Mgr. Marek Kudělka, TESYDO, s.r.o.
 

Z hlediska právně-technických požadavků je vždy nutné dodržení technické bezpečnosti, spolehlivosti, trvanlivosti i životnosti výrobků, tj. i celkové kvality konstrukcí výrobků a technických zařízení. Požaduje se již při návrhu (designu) dodržovat osvědčené a požadované zásady i postupy a pravidla pro konečnou úspěšnost realizace i validace výrobku (zařízení, stavby).

Projektant je kvalifikovaný i specializovaný expert pro jednotlivé druhy projektů. Jsou to např. strojní stavební, elektrická, energetická, dopravní, plynová, tlaková, chemická, jaderná, manipulační zařízení i konstrukce výrobků aj. Autorizovaný projektant má navíc oprávnění „AP" od ČKAIT nebo diplomovaný „IWSD" od CWS ANB (IIW).

Konstruktér je kvalifikovaný a specializovaný expert pro navrhování a design konstrukcí výrobků a technických zařízení. Jsou to např. strojní stavební, elektrická, energetická, dopravní, plynová, tlaková, chemická, jaderná, manipulační zařízení i konstrukce výrobků, jejich výrobní detaily (části, díly) aj.

Projektem je komplexní návrh řešeného technického zařízení (výrobku), který obsahuje projektovou a konstrukční specifikaci, lokalizaci umístění, pracovní i provozní podmínky, predikci celkové doby životnosti, předpokládanou komplexní bezpečnost, vliv na životní prostředí a podmínky likvidace zařízení po jeho odstavení z provozu.

Konstrukční dokumentací technického zařízení (výrobku) je veškerá výrobní, technologická, kontrolní, zkušební, dílensko-montážní, montážní na místě instalace (určení), provozní dokumentace s návodem na údržbu a kontrolu po celou předpokládanou dobu životnosti.

Projektant i konstruktér musí uvažovat i akceptovatv projektu nebo konstrukční dokumentaci platnou legislativu (zákony, nařízení vlády, EU směrnice, vyhlášky i oborové předpisy, platné technické normy (harmonizované, výrobkové, technicky určené, materiálové, výpočetní, technologické, kvalifikační i personální, zkušební i kontrolní (kvalitativní) aj.

Projektant i konstruktér musí v celém průběhu návrhu spolupracovat s experty pro materiálovou problematiku, technologem vzhledem k technologičnosti provedení, svářečským dozorem, specialistou pro tepelné zpracování, povrchovou úpravu aj.

Projektant musí konstruktérovi předepsat v projektu, co očekává od celkové konstrukční dokumentace, tedy rozsah zpracované dokumentace, program kontrol a zkoušek ve výrobě, při montáži i instalaci na místě určení (umístění) výrobku (zařízení).

Projektant - je osoba, která provádí projektovou činnost (projektuje) za účelem vzniku projektu. Projektanty mohou být nazvány osoby z mnoha oborů lidské činnosti, ale zejména z oblasti stavebnictví. Je to fyzická oprávněná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro projektovou činnost ve výstavbě. Zpracovává dokumentaci pro stavební povolení, ev. vykonává i autorizovaný dozor pro soulad prováděné stavby s touto dokumentací. může zpracovávat další stupně projektové dokumentace např. dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro výběrové řízení nebo zadání stavby, také pro provedení (realizaci) stavby aj. projektant komunikuje s klientem, komunikuje a konzultuje projekt s odborníky (specialisty) jako jsou statici, plynaři, vodaři, hasiči, komunikuje se Stavebním úřadem, řídí přípravu stavby, komunikuje a spolupracuje se stavby vedoucím. Rozlišuje se projektant pozemních staveb, rodinných domů, dopravních staveb, projektant inženýrských staveb a mostů, projektant vodohospodářských staveb, projektant - statik nosných konstrukcí staveb, projektant technických vybavení staveb, projektant technologických zařízení staveb, strojní projektant strojů i technických i zařízení aj. Projektant je dle stavebního zákona zodpovědný za správnost vyhotovení projektové dokumentace.

Konstruktér - je odborná profese především ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu. Konstruktér se zabývá návrhem a vývojem dopravních prostředků, strojů,přístrojů, zařízení nebo obecně věcí za účelem tvorby technické dokumentace k výrobě výrobků. Výsledkem jeho práce je technická dokumentace k výrobku - výkresová dokumentace nebo model a další doplňující dokumentace, dle které lze konkrétně výrobek zhotovit. Také navrhuje a detailně konstruuje nové nebo inovované výrobky. Tento navrhuje optimální konstrukční řešení nových výrobků i jejich vývoj - výběr vhodných materiálů, polotovarů, a již existujících výrobků, které budou v navrhovaném výrobku použity. Provádí i návrhy výrobních přípravků pro výrobky a jejich části. Konstruktér určuje technické normy, které budou použity v dokumentaci pro provedení výrobků. Spolupracuje s technology, svářečskými dozory, kteří navrhují technologické postupy výroby, svařovací plány i plány kontrol a zkoušek výrobků. Konstruktér zpracovává konstrukční sestavy, podsestavy i detailní výkresy, také do nich zaznamenává (Schvaluje) všechny změny prováděné během výrobního procesu výrobků. Konstruktér - výpočtář (statik) provádí speciální výpočty dimenze návrhu s ohledem na provozní namáhání výrobků. Konstruktér - speciální výpočtář provádí dimenzionální výpočty pro jiné druhy namáhání výrobků, zařízení a staveb, např. pro dynamické, cyklické, seizmické i radiační namáhání, dilatační poměry na výrobku i zařízení, hydrostatické i hydrodynamické, termodynamické namáhání (pro tlaková zařízení - kotlová zařízení, potrubí, nádoby) aj. Konstruktér rovněž stanovuje technické podmínky pro provoz výrobků, zařízení i staveb, zpracovává k tomu návod na provoz, údržbu i kontrolu v průběhu celé navrhované životnosti výrobku. Konstruktér - projektant zhotovuje projektové dokumentace nebo koordinuje jejich zhotovování s odbornými útvary. Zajišťuje autorský dozor pro stavby. Provádí části projektové dokumentace s vysokou technickou náročností, s nároky na vyšší odbornou způsobilost v souladu se svou autorizací. Dále zajišťuje provozní návaznosti, časový průběh, popř. rozpočet. Vedoucí konstruktér (projektant) řídí jako vedoucí skupiny projektantů (konstruktérů) nebo odborných týmů tvůrčích technických specialistů a konstruktérů. Zakresluje skutečné provedení staveb, zajišťuje inženýrskou činnost, jedná s úřady a správci sítí - tyto požadavky následně zapracovává do projektů. Projektuje také odstraňování staveb nebo jejich částí i jejich likvidaci. Konstruktér je zodpovědný za návrh a provedení konstrukční dokumentace k výrobkům. Konstruktér pracuje v oblasti techniky, elektrotechniky a strojírenství i stavebnictví aj.

Designér - zajišťuje tvorbu návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků. Sleduje výtvarné trendy. Spolupracuje při realizaci návrhů v etapě vývoje a výroby. Zajišťuje využití nových a efektivních materiálů. Kontroluje dodržování technologických postupů. Spolupracuje při stanovení technických podmínek výroby výrobků. Komunikuje se zákazníkem a vede příslušnou dokumentaci. Je zodpovědný za schválený návrh designérské dokumentace.

Design - vytvoření návrhu, plánu nebo úmluvy na výstavbu objektu nebo systému (architektonické plány, technické výkresy, obchodní procesy, schémata zapojení, grafický design, produktový design). Tento můžeme označovat jako činnost návrháře, tak výsledný produkt jeho činnosti. Design může zahrnovat značný výzkum, myšlení, modelování a častý re-design. Časté druhy navrhovaných objektů jsou automobily, letadla, stroje, nábytek, oděvy, grafické uživatelské rozhranní, mrakodrapy, firemní identity a dokonce i modely designu. Klade se stále větší důraz na vzhled výrobků a reklamu. dnes design zahrnuje i grafický návrh plakátů a tiskovin, webových stránek, obalů, reklamních značek a firemních kampaní.

Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu či systému. Vyžaduje to proto jak technické, tak výtvarné schopnosti i znalosti a v současné době úzce souvisí také s propagací a reklamou.

Rozlišujeme design podle jeho uplatnění: průmyslový design, produktový design, in-store design, grafický design, webdesign, floristický design, design služeb a playful design. Návrhářství např. užitkových předmětů v typografii, v textilním, sklářském a vůbec uměleckém průmyslu přineslo trend vyšší vzhlednosti - lepšího vzhledu výrobků. To se přeneslo i do procesů vývoje výrobků pro různé oblasti jejich použití.

Předprojektová příprava

Investiční záměr - je souhrn požadavků s námětovým řešením do lokality, předběžné odhady bilancí potřeb a spotřeb, odhady nákladů, typy pro výběr staveniště. Objednatelem je investor.

Studie stavby nebo přípravné práce - je prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie ve variantách - vyhledávání optimálního vzhledu stavby, trasy dopravní stavby, technického řešení. Objednavatelem je investor.

Dokumentace pro územní rozhodnutí - na jejím základě bude povoleno umístění stavby. Objednatelem je investor.

Projekt

Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě. Objednatelem je investor.

Dokumentace pro ohlášení stavby - dodává se, když není nutné stavební povolení a je obsahově identická dokumentaci pro stavební povolení.

Dokumentace pro zadání stavby - je podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny projektu.

Dokumentace pro provádění stavby - je to balík zadávací soutěžní dokumentace, stavební projekt je součástí. Objednatelem je investor.

Rozsah projektu - je to souhrn všech dodávaných výstupů, jejichž vytvoření podmiňuje skutečnost, že produkt nebo služba realizovaná projektem bude dodána se všemi specifikovanými funkcemi a vlastnostmi.

Základní parametry projektu - jsou rozsah projektu, náklady (zdroje) a časový rámec (harmonogram) i kvalita projektu. S projektem jsou spojena také rizika, jejichž řízení je jednou z klíčových částí řízení projektu manažerem projektu.

Projekt (návrh, rozvrh) - je zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího výsledku (stavby, stroje, organizace apod.). Vytváření projektu projektantem je projektování. je to časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby, na němž se podílí více lidí, spojených po dobu trvání (realizace) projektu do tzv. projektového týmu. Koordinace jejich činnosti se označuje jako řízení projektu, které vykonává vedoucí projektu (projektový manažer).

Projekt se užíval jako termín nejdříve ve stavebnictví, kde je třeba plánovat a kordinovat množství různých činností mnoha lidí. Projekt zde znamená návrh, zpracovaný do větších nebo menších detailů. Rozlišuje se ideový projekt, předprojekt, celkový nebo generální projekt a různé úrovně dalších projektů stavebních, technologických, strojních aj. V urbanismu a v územním plánování se používá také pojem generální plán nebo generel, který tvoří závazný rámec pro všechny následující projekty a stavby v dané oblasti.

V širším smyslu se slovo projekt užívá pro jakékoli záměry s určitým jedinečným a novým cílem, jako jsou grantové projekty, projekty reforem a změn nebo i dlouhodobé rozvrhy společenských proměn.

Dokumentace pro provedení stavby - je podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Objednatelem je investor.

Realizační dokumentace stavby - je podklad pro provedení (realizaci) stavby, je upravena pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování. Objednatelem je investor nebo dodavatel.

Dokumentace skutečného provedení stavby - je zachycení skutečného a konečného stavu stavby.

Plán - jednotlivý výkres (půdorys), list nebo zákres z projektové dokumentace. Přesnějším významem je ortografický pohled na objekt shora, stejný jako se používá u map. proces vedoucí k vytvoření výkresů, dovednost k jejich tvorbě se souhrnně nazývá projekce.

Projektová dokumentace - je soubor dvojrozměrných schémat a výkresů doplněných textovou částí, sloužící jako popis stavby, stroje nebo jiného hmotného objektu pro výrobní a stavební proces. Většinou jsou výkresy kresleny nebo tištěny na papír, ale mohou být také zhotoveny ve formě digitálního souboru. Výkresy a plány jsou především využívány v architektuře, stavebnictví, průmyslu, inženýrství a plánování. Účelem je přesné a jednoznačné zaznamenání všech geometrických charakteristik staveniště, strojů, budov, produktů nebo komponent. Výkresy také mohou mít účel prezentační nebo orientační, stejně tak mohou zaznamenávat předešlé (původní) stavy objektu. Hlavním smyslem dokumentace je zobrazení skutečného stavu místa či objektu nebo poskytnout dostatek informací staviteli případně výrobci pro realizaci záměru stavby nebo výroby.

Každá stavba musí být postavena nebo rekonstruována na základě projektové dokumentace. V případě rekonstrukce je nejprve nutné zaměřit stávající stav objektu. poté následuje vlastní vypracování projektové dokumentace, při kterém se komplexně prověřují vztahy mezi stavbou a jejím okolím z ohledu vlastnických práv, požadavků zvláště chráněných zájmů státu, požadavků občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivu stavby na prostředí. V dalších fázích se prověřují vlastnosti stavby z hlediska jejich bezpečnosti, odolnosti, prostorového uspořádání a technické vybavenosti. Je-li stavba v souladu se sledovanými parametry, projektová dokumentace upřesňuje požadavky na materiály, technologické postupy a na kvalitu i způsob provádění stavebních prací. Součástí této dokumentace jsou také podrobné výkazy množství potřebných materiálů (kusovník nebo rozpisky) a prací (rozsah a plán prací).

Zpracování projektové dokumentace je vždy tzv. vybranou činností ve výstavbě dle Stavebního zákona. Tuto mohou zpracovávat jen a pouze autorizované osoby. Způsobilost autorizovaných osob ověřují a jejich registry vedou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Česká komora architektů (ČKA).

Projektová dokumentace je podřízena požadavkům výstavby, které jsou upraveny stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění dalších předpisů. Důležitými vyhláškami jsou vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu, vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, č. 500/2006 Sb. o územní dokumentaci, č. 501/2006 Sb. o požadavcích na využití území, č. 503/2006 Sb. o územním řízení, č. 526/2006 Sb. o věcech stavebního řádu. Projektová dokumentace v oblasti technického řešení vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., na území některých měst také požadavkům dle městských vyhlášek. Významná doporučení je třeba čerpat i z technických norem pro stavby a stavebnictví.

Projektová dokumentace dle stavebního zákona se dokládá jako dokumentace k žádosti o stavební povolení, k ohlášení stavby a územnímu rozhodnutí.

Rozsah a obsah projektové dokumentace - obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentace objektů, technických a technologických zařízení, dokladovou část.

Autorský dozor projektanta - kontroluje vytyčení stavby a základovou spáru, měří, zda rozměry odpovídají dokumentaci, kontroluje použití materiálů podle projektové dokumentace, řeší případné změny oproti původnímu projektu, kontroluje správné technologické postupy, zjišťuje a zaznamenává závady do stavebního deníku, komunikuje mezi investorem a subjektem provádějícím stavbu aj.

Stavební dozor - odborník dohlížející nad náležitým prováděním ohlášené stavby, také činnost orgánu státní správy, která dohlíží nad náležitostmi vedení stavby z ohledu dodržování podmínek stavebního povolení. Je dle stavebního zákona zodpovědný za provedení stavby dle projektové dokumentace.

Stavbyvedoucí - je dle stavebního zákona zodpovědný za realizaci stavební zakázky podle projektové dokumentace. je to osoba autorizovaná a zapsaná u ČKAIT.

Konstrukční dokumentace - k výrobku (zařízení) je tvořena návrhem sestavy, rozpiskou materiálu (kusovníkem), dimenzionálním výpočtem celku (sestavy) i jednotlivých částí výrobku (zařízení), detailními (výrobními) výkresy částí výrobku, výrobní dokumentací - výrobním postupem, dílčími postupy provádění technologických procesů výroby - tváření, svařování, obrábění tepelné zpracování, povrchové úpravy, dílenská montáž; plánem kontrol a zkoušek výrobku (zařízení) - rozměrová kontrola, NDT a DT kontrola a funkční zkouška, prohlášení o shodě bezpečného výrobku nebo prohlášení o vlastnostech bezpečného stavebního výrobku.

Montážní dokumentace - montážní postupy, konečná zkouška a funkční zkouška, revizní zkoušky, validace zařízení k provozu, návod na provoz, obsluhu, údržbu, kontrolu a zkoušení během doby provozu výrobku (zařízení), návod na likvidaci výrobku (zařízení) po skončení jeho plánované a předepsané životnosti.

Níže uvedené používané PC programy pro konstruování a výpočet, také pro přípravu a řízení operací ve výrobním procesu, návrh optimalizace geometrie a dimenze výrobku, pro správu dat o výrobku, pro řízení vztahů mezi zákazníky, pro řízení a koordinaci zdrojů a aktivit v podniku s cílem zajištění potřeb firmy, pro zabezpečování kvality činností ve výrobní firmě, pro systém údržby a správy firemního majetku, pro řízení dodavatelského řetězce:

3D CAD systémy vyšší a střední třídy

Produkty Autodesk - Autodesk Inventor Suite, Autodesk Inventor Tooling, Autodesk Inventor Routed Systems Suite, Autodesk Inventor Simulation Suite, Autodesk Inventor Professional.

Produkty Dassault Systems - SolidWorks, Standard, SolidWorks Professional, SolidWorks Premium.

Produkty Siemens PLM Software - Velocity Series, Solid Edge Classic, Solid Edge ST Foundation, Solid Edge ST Design and Drafting, NX (Unigraphics)

Produkty Parametric Technology Corporation (PTC) - Pro/E Basic Drafting Package, Pro /E Foundation XE, Pro/E Advanced SE, Pro/E Advanced XE, Pro/E Enterprise SE, Pro/E Enterprise XE.

3D CAD systémy střední a nižší třídy

Jsou to: Alibre Design, Bricscad, CoCreate Nodeling, DesignCAD, KOMPAS, IronCAD, T-FLEX, Turbo CAD, VariCAD, ZWCAD.

Vlastnosti moderních CAD aplikací

Jsou to: parametrické modelování, objemové modelování, interaktivní modelování ploch, automatizované vytváření montážních sestav ze součástí nebo podsestav, pružná správa velkých sestav a změny modelu přímo v sestavě, obousměrná parametrická asociativita (Modifikace parametrů se kaskádově promítá do všech navazujících parametrů např. geometrie modelů, výrobních výkresů aj. Naopak změna geometrie se promítá do parametrů a vlastností těles). Dále jsou to automatizace často opakovaných úkonů, knihovny normalizovaných a uživatelsky definovaných součástí a materiálů, umožňující znovu použít konstrukční komponenty; automatická tvorba výkresové dokumentace a dalších dokumentů, jako jsou kusovníky a soupisky materiálů, import a export dat pro výměnu s jinými CAD systémy, přímý výstup dat na stroje a výrobní zařízení, výpočty hmotností, momentů setrvačnosti součástí a sestav; simulace analýzy (pevnostní, kinematické, dynamické) a optimalizace modelů, sestav a konstrukčních prvků (např. svarových spojů); validace a ověřování konstrukce oproti standardům a kolizím, nástroje pro vedení kabelů a potrubí, nástroje pro návrh svařenců, ocelových konstrukcí, a plechových dílů; nástroje pro návrh lisovaných, vstřikovaných a odlévaných dílů; vykreslování a animace se stínováním, otáčením, skrýváním hran aj.

Snahou dnešních předních výrobců, zabývajících se vývojem CAD aplikací, je umožnit uživatelům komplexní správu životního cyklu výrobků v produkční sféře, jejímž cílem je zvýšení produktivity, kvality a výrobních nákladů.

Toto řešení se nazývá PLM (Product Lifecycle Management). Zahrnuje v sobě systémy, postupy a nástroje pro řešení problematiky přímo svázané s realizací nového, případně inovovaného výrobku. taktéž zahrnuje systémy, nástroje a postupy pro zabezpečení správy vlastního digitálního obsahu.

Oblast PLM je ve své podstatě spíše souhrnnou a zobecněnou filozofií produkce výrobku, než konkrétními aplikacemi pro řešení konstrukce, přípravy výroby nebo datové komunikace. Firmy zabývající se vývojem CAD systémů mají své typické řešení PLM zahrnující konkrétní produkty CAD, CAE, CAM, PDM a další.

Použití PC programů v praxi

CAD (Computer Aided Design) - je zkratka pro počítačovou podporu konstruování, např. AutoCad, Inventor, SolidEdge, SolidWorks, NX, CATIA, Pro/Engineer.

CAM (Computer Aided Manufacturing) - představuje systémy pro přípravu a řízení operací ve výrobním procesu, např. Delcam, Master cam, NX CAM Express, SurfCAM, EdgeCAM, Solid CAM.

CAE (Computer Aided Engineering) - jsou to veškeré nástroje související s návrhem, optimalizací geometrie a s určením mechanických vlastností nového, případně inovovaného výrobku, např. MITCalc, CosmosMotion, EPLAN.

FEA (Finite Element Analysis) - představuje aplikace založené na FEM (Finite element Method), neboli MKP (Metoda konečných prvků). Metody a nástroje FEM/FEA jsou tak základním nástrojem pro vytváření virtuálních prototypů. Typické aplikace jsou: Sim Office, ANSYS, MSC Software, Femap, MITCalc, CosmosMotion, EPLAN.

PDM (Product Data Management) - jsou nástroje pro správu dat o výrobku, které poskytují samostatně nebo integrované prostředky pro archivaci, výměnu a analýzu digitálního obsahu. Jsou zde nástroje pro podporu schvalovacího řízení, usnadňují a zefektivňují práci s rozpiskami, kusovníky a dalšími technickými dokumenty. Typické aplikace jsou: Teamcenter, Autodesk, Vault, SmarTeam, Axalant.

CRM (Customer Relationship Management) - používá se pro systémy podporující řízení vztahů se zákazníky. Typické aplikace: Atollon, Enterprise CRM, Microsoft Dynamics CRM, SalesForce.COM.

ERP (Enterprise Resource Planning) - je to typ aplikace, resp. aplikačního software v informačním systému a koordinaci všech disponobilních podnikových zdrojů a aktivit, s cílem zajištění potřeb trhu i vlastního podniku. Typické aplikace: Compiere, ERP5, Microsoft Dynamics.

CAQ (Computer Aided Quality) - aplikace pro počítačem podporované zabezpečování kvality, jak předvýrobních, tak i výrobních činností (analýza poruch, zkušební plány, statistická regulace procesu, zavádění systému kvality). Typické aplikace: RQM, PALSTAT, CAQ).

EAM (Enterprise Asset Management) - představuje systémy pro řízení údržby a správu firemního hmotného majetku. Typické aplikace: EMPAC, IMPACT XP, Datastream Systems MP5.

SCM (Supply Chain Management) - používá se pro řízení dodavatelského řetězce. Typické aplikace: SAP Advanced Planner and Optimizer, SAP Demand Planning.

Popis programů:

Autodesk Inventor Tooling - rozšiřuje Inventor Suite onástroje pro návrh vstřikovacích forem a umožňuje konstruktérům rychlou a přesnou tvorbu lisovacích nástrojů přímo z 3D modelu výlisku.

Autodesk Inventor Routed Systems Suite - má nástroje pro snadné navrhování systémů vedení trubek, potrubí a pružných hadic. Dále také nástroje pro návrh elektrických kabelů a kabelových svazků. Má možnost tvorby izometrických výkresů nebo použití informací pro stroje na ohýbání trubek.

Autodesk Inventor Simulation Suite - má moduly pro pevnostní analýzy a dynamické simulace. Využívá metody konečných prvků (MKP). Pomocí deformačně-napjatostní analýzu lze provést nejen pevnostní výpočty, ale také výpočty modální analýzy, sloužící k určení vlastních frekvencí. Umožňuje podrobnější nastavení simulací a analýzy sestav. V modulu dynamických simulací lze analyzovat kinematiku či dynamiku mechanizmů a získávat tak kinematické nebo dynamické veličiny.

Autodesk Inventor Professional - představuje nejvyšší verzi strojírenského 3D CAD systému od Autodesku. Rozšiřuje nástroje pro konstrukci specifických strojírenských prvků o dynamické simulace a pevnostní analýzy. použití pro tvarově ne příliš složité součásti, spotřební výrobky z různých odvětví, plechové výrobky, elektromechanické a potrubní celky.

SolidWorks Standard - představuje parametrický 3D CAD se škálou základních, specializovaných a rozšiřujících nástrojů. V základu nabízí nástroje pro snadnou tvorbu modelů pomocí objemového nebo plošného modelování. Např. i analýzy ůkosů, podřezání, úhlových úchylek aj. Dále také produktivní nástroje jako jsou variantní modelování, automatické a pokročilé tvarové funkce, pole a zrcadlení prvků, dílů i komponentů. Speciální návrhářské nástroje pro plechové díly, pomocí nichž lze např. objemový model snadno převést na plechový díl a z něj vytvořit rozvinutý plech. Nástroje pro návrh svařenců, ocelových konstrukcí a snadnou tvorbu forem, např. vytváření dělících křivek a ploch, automatické vytvoření tvárníku, tvárnice a bočních jader. Lze zde vytvářet zjednodušené reprezentace podsestav výrobků (konstrukcí). Zahrnuje nástroje např. k automatickému kótování, vytváření pohledů, opozicování a vytvoření kusovníků a tak snazšímu vytváření výrobní dokumentace. Výhodou jsou také integrované nástroje pro základní statickou pevnostní analýzu pomocí MKP, ověřování kinematické funkčnosti mechanizmů (dynamickou a statickou detekci kolizí) a simulaci proudění. Program lze tedy rozšířit o jednotlivé moduly.

SolidWorks Professional - má rozšiřující moduly a systém pro správu a řízení dokumentace SolidWorks, Workgroup, PDM. Nabízí moduly pro komunikaci programů, publikování a sdílení informací o návrhu a efektivní spolupráci, jak v oblasti návrhu, tak i v oblasti prezentace. Obsahuje celou řadu nástrojů zvyšujících produktivitu systému a snižující tak počet kroků potřebných k vytvoření kompletního návrhu.

SolidWorks Premium - je nejvyšší verzí systému SolidWorks. Představuje komplexní 3D systém pro navrhování, řízení dokumentace, simulace a analýzy. Představuje všechny moduly systému SolidWorks Professional a navíc rozšiřující moduly pro simulace a analýzy zatížení (SolidWorks Simulation, simulace a analýzy kinematických vlastností mechanismů (SolidWorks Motion) a také nástroje pro navrhování potrubních a kabelových vedení (SolidWorks Routing). Využití pro návrh klasických strojírenských součástí spotřebních výrobků. Dále také vzduchotechniky, vstřikovaných plastových součástí a forem.

CATIA - je systém nejvyšší třídy v oblasti CAD/CAM/CAE technologií. Při vhodné konfiguraci poskytuje nástroje, které umožňují pokrýt celý proces vývoje výrobku a optimalizaci týmové práce v rámci jednotného prostředí. Je to od tvorby designu, vlastní konstrukce, přes různé analýzy, simulace a optimalizace s možností ihned aplikovat změny na výrobek podle dosažených výsledků, až po tvorbu veškeré výrobní dokumentace a NC programů pro vlastní výrobu. Je to hybridní modelář, tzn. že kombinuje v jednom modelu, jak plošné (surface), tak i objemové (solid) elementy a dává tak možnost modelářských technik. Změny jednotlivých modelů či elementů se okamžitě projeví i na souvisejících dílech. Verze jsou CATIA V5R19 a nová CATIA V6R2009.

CATIA PLM Expess - umožňuje největší provázanost CAx a PLM systémů. V základní konfiguraci mimo produkty CATIA V5 obsahuje i licenci PLM řešení ENOVIA SmarTeam. To je vhodné pro malé a střední firmy. Základní konfigurací je CATIA PLM Express tvoří CATIA Team PLM (CAT). Tato je výchozí pro všechny uživatele a umožňuje: geometrické modelování, plnou možnost využití CATIA V4 (2D a 3D), výměnu dat s ostatními CAD systémy, použití generalizovaných šablon, okamžitou spolupráci konstruktérů na jednom projektu i správu dokumentů a dat. Systém CATIA je využíván jako komplexní řešení pro návrh, optimalizaci a podporu výroby ve všech oblastech průmyslu (letecký, automobilový, lodní, průmysl spotřebního zboží atd.). Nejrozšířenější je ovšem v automobilovém průmyslu.

Velocity Series - je to komplexně modulární balík, poskytující nástroje pro vývoj, analýzu a správu dat výrobku určený pro středně velké firmy. Skládá se z modulů (Teamcenter Express je pro správu dat, Solid Edge - 3D CAD software, Femap - komplexní CAE nástroj pro analýzu MKP, NX CAM Express - pro NC programování nezávislá na CAD a postavená na CAM NX v souladu s plným spektrem PLM.

Solid Edge Classic - verze Solid Edge ST V21, představuje modulární 3D CAD systém střední třídy (firmy PLM Sofrware). Nabízí inovativní synchjronní technologii, umožňující zpracovat parametrické modely s využitím postupů přímého modelování. nabízí snadnou interoperabilitu s ostatními CAD/CAD/CAE systémy. Je snadným přechodem z 2D prostředí na 3D. Má pokročilé nástroje pro práci s rozsáhlými sestavami, kinematickou a pevnostní analýzou (Femap Expres), má podporu výměny dat s ostatními CAD systémy, má knihovnu standardních dílů a nástroje pro správu technické dokumentace i pro spolupráci pomocí webových nástrojů (Solid Edge Insight). Systém je zaměřen na určitá prostředí a funkce, pro které nabízí ucelená konstrukční řešení. Např. pro konstrukce plechových dílů, příhradových konstrukcí, modelování trubek pro hydrauliku a pneumatiku, potrubní systémy, kabelové svazky nebo návrhy svařenců.

Solid Edge ST Foudation - představuje střední verzi systému Solid Edge ST. Oproti verzi Classic neobsahuje nástroje pro pevnostní analýzu (Femap Expres), vizualizace (Virtual Studio+), generování hřídelů, vaček, pružin, ozubených kol a dalších součástí (Engineering Reference), knihovny normalizovaných dílů (Machinery Library), nástroje pro parametrizaci importovaných modelů a profesionální PDM systém (Insight).

Solid Edge ST Design and Drafting - verze Edge ST Design and Drafting, představuje základní verzi systému solid Edge ST. Oproti verzi Solid Edge Foundation neobsahuje nástroje pro tvorbu příhradových konstrukcí, svařenců, forem, parametrické modelování plechových dílů a nástroje pro podporu variantního modelování. využití je podobné jako u systému Autodesk Inventor a SolidWorks. Vhodný pro návrh klasických strojních součástí a spotřebních výrobků. Dále také pro design tvarově složitějších součástí, plechových součástí, pneumatických a hydraulických celků a elektromechanických rozvodů.

NX (dříve Unigraphics) - verze NX6 a nověji NX7, je přibližně srovnatelná se systémem CATIA. Představuje sjednocení systémů Unigraphic a I-deas i zároveň tak systém nejvyšší třídy v oblasti CAD/CAM/CAE technologii od společnosti Siemens PLM Software. NX je komplexní modulární systém, postavený na synchronní technologii, který při vhodné konfiguraci poskytuje nástroje pro podporu širokého spektra činností v konstrukci a výrobě v rámci jednotného prostředí. Funguje d prvního ideového návrhu, přes výpočty a analýzy, modelování jednotlivých dílů a celých sestav, vizualizace, tvorbu výkresové dokumentace, programování NC obráběcích a měřících strojů a simulaci obrábění, až po kontrolu kvality, správu dat i projektů a integraci do podnikového informačního systému (Teamcenter Engineering). Tak, jako systém CATIA je i NX tzv. hybridní modelář a poskytuje možnost výběru modelářských technik. Systém podporuje všechny standardní formáty pro přenos dat a jeho součástí také je rozsáhlá knihovna standardních a uživatelsky definovaných součástí. systém NX se skládá z velkého množství speciálních CAD/CAM/CAE modulů, které jsou zkompletovány tak, aby poskytovaly komplexní sady nástrojů v oblastech (průmyslový design a styling, návrh balení, strojírenských součástí, návrh elektromechanických systémů, mechanická simulace, elektromechanická simulace, tvorba nástrojů a armatur, obrábění a řízení výrobního procesu). Systém NX je tak, jako CATIA komplexní řešení pro návrh, optimalizaci a podporu výroby součástí. Je využívaný ve všech oblastech průmyslu (automobilový, letecký průmysl, průmysl spotřebního zboží atd.). Speciálně je vhodný pro navrhování výrobních strojů, forem a podporu CAM obrábění.

Pro/Engineer Wildfire - verze Pro/Engineer Wildfire 4 M070, je komplexní modulární systém založený na plně asociativním parametrickém objemovém modelování pomocí konstrukčních prvků. Obsahuje celou řadu nástrojů pro souběžný vývoj, od fáze návrhu průmyslového designu, přes koncepční návrh, detailní konstrukci, analýzu a optimalizaci, tvorbu výrobní dokumentace, NC obrábění a verifikaci. Provázanou produktovou řadu CAD/CAM/CAE technologii doplňuje otevřený systém (Pro/INTRALINK), aplikace pro vizualizaci dat (Division) a knihovna normalizovaných součástí dostupná také prostřednictvím internetu (InPART). Jakákoli změna jednotlivých modelů se okamžitě projeví na všech souvisejících dílech díky plné asociativitě a integraci jednotlivých modulů. Je možné také jednotlivá řešení v oblastech CAD, CAE, CAM nebo PDM používat i samostatně. tento program je nabízen v různých balících, obsahujících nástroje pro specifickou oblast použití.

Např. Pro/E Basic Drafting Package, Pro/E Foudation XE, Pro/E Advanced SE, Pro/E Advanced XE (moduly Pro/ENGINEER Advanced Assembly - pro řízení rozsáhlého projektu, automatizaci tvorby sestav), Pro/ENGINEER Behavioral Modeling - pro návrh optimálního geometrického tvaru, pro pohybovou analýzu mechanizmů, Pro/ENGINEER Interactive Surface Design - pro konstrukci složitých ploch i křivkových, Pro/ENGINEER Mechanism Dynamics - pro kinematickou a dynamickou analýzu pohybů mechanizmů, Pro/ENGINEER Piping Cabling - pro konstrukci potrubních a kabelových systémů), Pro/E Enterprise SE, Pro/E Enterprise XE (Mathcad - pro provádění inženýrských výpočtů a tvorbu dokumentů, ProductView - pro vizualizaci dat konstrukčních projektů, Arbortext IsoDraw - pro automatizované vytváření technických ilustrací a návodů s využitím 3D CAD modelů. využití pro návrh tvarově složitých strojírenských součástí, pro optimalizaci a podporu výroby.

Dokumentace k výrobkům musí být zpracována a používána v souladu s požadavky harmonizovaných, výrobkových, technicky určených norem. Také musí splňovat požadavky legislativně-technických požadavků zákonů např. č. 90/2016 Sb., č. 91/2016 Sb., č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu, dále Nařízení vlády (NV) i Evropských směrnic a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EC, ES, EHC, NEPR aj.) k provádění výrobků i jejich uvádění na trh a do provozu. Výrobce je odpovědný za bezpečný provoz výrobku a vydává k němu Návod na provoz, údržbu a kontrolu při provozu i Prohlášení o shodě výrobku nebo Prohlášení o vlastnostech výrobku.

hodnocení

Diskuze