TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Směrnice RoHS2 - aktualizace

01.07. 2014by Admin E-konstruktér

Tento měsíc začíná platit Evropskou komisí novelizovaná směrnice RoHS2, která se nově týká zdravotnické techniky a také některých typů elektrických spotřebičů.

Katina Kraviková, výkonná ředitelka společnosti Northwire, která se zabývá zakázkovou výrobou kabelů a vodičů, zodpověděla několik základních otázek o této nové směrnici.

Co vlastně RoHS2 znamená?

RoHS je zkratkou anglického názvu „Restriction of Hazardous Substances Directive", je to tedy směrnice omezující používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích. Její první verze byla vydána v roce 2006, RoHS2 je její novelizovanou verzí, která vstoupila v platnost v minulém roce. Nově se začíná vztahovat na některé další druhy výrobků a vyjasňuje některá témata, jako je hodnocení shody výrobků a označování výrobků značkou CE.

Jaké látky jsou touto směrnicí regulovány?

Směrnice RoHS2 se zaměřuje na šest nebezpečných látek a omezuje jejich použití v regulovaných výrobcích a jejich dílech. V případě olova, šestimocného chromu, rtuti, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů je povolena jejich maximální koncentrace 0,1 % z celkové váhy. V případě kadmia je to jen 0,01 %.

Jakých druhů zařízení se tato směrnice týká?

Původní směrnice obsahovala osm kategorií, mezi které patřily velké a malé domácí spotřebiče, IT produkty, telekomunikační, osvětlovací a spotřební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, sportovní a volnočasové vybavení nebo prodejní automaty.

Nyní se od 22. července bude směrnice vztahovat nově také na několik dalších kategorií, které v RoHS2 původně nebyly, jako je zdravotnická technika. V roce 2015 se tato směrnice začne vztahovat také na monitorovací a řídící nástroje, v roce 2016 na zdravotnickou techniku pro diagnostiku in-vitro a průmyslové monitorovací a řídící nástroje v roce 2017. Od 22. července 2019 se pak RoHS2 začne týkat všech ostatních elektrických a elektronických výrobků (EEE - electrical and electronic equipment), které nebudou do té doby zařazeny do žádné z kategorií a v roce 2020 pak proběhne přezkoumání, zda by se měla směrnice vztahovat také na implantabilní zdravotnické prostředky.

Kdo je zodpovědný za to, že výrobky splňují podmínky této směrnice?

Podle RoHS2 jsou těmi, kdo mají zajistit, že jsou jimi nabízené výrobky v souladu s požadavky Společenství pro označení CE „ekonomičtí provozní". Takovými osobami jsou tedy výrobci, autorizovaní prodejci a zástupci, dovozci a distributoři.

Je na zvážení každého, zda se rozhodne, aby jeho výrobky této směrnici vyhovovaly?

Pro ty, kteří váhají, zda se jich tato směrnice týká, bychom měli ujasnit jednu věc – každý výrobce a dodavatel elektrického a elektronického vybavení, který podniká v Evropské unii, musí splňovat požadavky této směrnice a označení CE nesmí na svých výrobcích použít, aniž by její podmínky splňoval. Zodpovědnost za kontrolu, zda výrobky splňují podmínky RoHS2, její následné ověření i zajištění potřebné technické dokumentace nese výrobce.

V zájmu prosazení dodržování těchto pravidel je každá členská země EU povinna provádět „dohled nad trhem" s výrobky, kterých se tato směrnice týká a zajistit, že vyhovují jejím požadavkům. Tyto požadavky jsou právně vymahatelné. Postihem za nerespektování směrnice mohou být kontroly dokumentace, fyzické inspekce a laboratorní testování vzorků, finanční postihy, stažení konkrétních výrobků z prodeje nebo také omezení či udělení zákazu prodeje výrobků na trhu EU.

Máte nějaké rady týkající se splnění požadavků RoHS2?

Směrnice RoHS2 sice specifikuje, kdo má v řetězci dodavatelů jakou zodpovědnost, přesto však našim zákazníkům radíme, aby se obraceli na zasvěcené dodavatele, kteří mají možnost komplexního testování svých výrobků, pro snazší zvládání technické dokumentace mohou využít služeb kvalifikovaných odborníků, stejně jako v případě nastavení procesů kontroly vnitřní produkce, jejichž výsledkem je prospěšný a nákladově efektivní program zjišťování, zda jsou výrobky ve shodě s direktivou.

Naše společnost Northwire má například zkušenost více než 43 let se zvládáním překážek při zajišťování toho, aby výrobky vyhovovaly lokálním i mezinárodním směrnicím. K tomu navíc disponujeme špičkovými testovacími možnostmi a velice přísným systémem řízení jakosti, díky němuž jsme schopni zajistit, že naši zákazníci dosáhnou splnění podmínek RoHS2 rychle a za vynaložení přijatelných nákladů. Využíváme k tomu mj. v praxi velice dobře osvědčený rentgenový fluorescenční analyzátor, který nám umožňuje nebezpečné látky okamžitě detekovat a následně o tom vyhotoví zápis jak v elektronické tak papírové podobě. Tato nedestruktivní možnost testování je založena na stejné technologii, jakou využívají regulační orgány.

V případě, že výrobek směrnici RoHS2 nevyhovuje, můžeme doporučit alternativu v podobě prověřených strategických dodavatelů. Bohatá databáze naší společnosti obsahuje validované materiály a kontakty na řadu smluvních partnerů nabízejících technické/inženýrské služby, díky čemuž jsme schopni rychle reagovat na požadavky regulátora týkající se požadované dokumentace, zatímco jiným dodavatelům může zajištění stejných výsledků trvat i několik měsíců, v důsledku čehož může dojít ke zpoždění v získání označení CE nebo dokonce k jejímu neudělení.

V porovnání s testováním v laboratořích mimo firmu může spolupráce s výkonným a zkušeným dodavatelem mnoha OEM výrobcům usnadnit a urychlit práci v procesu splňování podmínek daných RoHS2, ušetřit finanční zdroje a v neposlední řadě vyhnout se hrozícímu zpoždění a s ním souvisejícím pokutám za porušení požadavků směrnice.

zdroj: machinedesign.com

POCHOPENÍ ÚNAVOVÉHO LOMU 

BEZPEČNOST STROJŮ ISO 13849-1

CO JE VLASTNĚ KONSTRUOVÁNÍ?

KOLIK VYDĚLÁVAJÍ KONSTRUKTÉŘI V USA

hodnocení

Diskuze