TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Co se ve výrobních firmách musí úvádět v dokumentaci v rámci zákona o bezpečných výrobcích uváděných na trh a do provozu

01.08. 2019by Admin E-konstruktér

 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., František Dolák, D.t., Mgr. Marek Kudělka, TESYDO, s.r.o.

Právně-technické předpisy (zák. č. 265/2017, zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 90/216 Sb. i zák. č. 22/1997 Sb., harmonizované normy i výrobkové technické normy jasně specifikují, co musí obsahovat dokumentace k provádění bezpečných výrobků s předepsanou životností a podmínkami provozu. Níže je uvedeno, co se musí v dokumentaci zásadně právně a technicky dodržet a uvádět.

 1. Celková dokumentace k prováděným výrobkům a montovaným technickým i technologickým zařízením, tj. rozpracovaný projekt se musí rozpracovat do konstrukční, výrobní, technologické, kontrolní i zkušební, ev. montážní dokumentace, včetně návodu na provoz a diagnostiku i údržbu výrobku (zařízení) při provozu např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3 aj.
 2. Nutnost spočívá vtom, že výroba nebo montáž musí přesně znát výrobní tvary i detaily dílců (částí) uvedených ve výrobní nebo montážní dokumentaci. Dokumentace musí být doplněna rozpiskou nebo kusovníkem materiálů a jednotlivých dílců, včetně spojovacího materiálu i materiálů pro povrchové úpravy. Dokumentace musí být doložena pevnostním výpočtem pro podmínky provozu výrobku např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3 aj.
 3. Každá prováděcí dokumentace musí uvádět výrobkovou normu nebo související důležité technické normy pro její správné i odpovídající zhotovení dle technických požadavků norem, ev. právně-technických předpisů např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3 aj.
 4. Každá taková dokumentace musí mít zpracovaný plán kontrol a zkoušek, u výrobků s méně pozicemi (dílci) pak alespoň tabulku s předpisem rozsahu kontrol a zkoušek např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3 aj.
 5. Každá dokumentace svařence musí mít zpracovaný svařovací plán nebo u jednoduchých svařenců pak tabulkovou (soupisnou) posloupnost spojování pozic (částí, detailů) do celkové sestavy svařence. Důležitost má i stanovení součinitele svarového spoje a součinitele bezpečnosti svarů i výrobku např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3 aj.
 6. Každý detail (část), podsestava a sestava výrobku musí mít uvedeny tolerance rozměrů a tvarů i odchylek od konečného předepsaného tolerančního rozměru dle ČSN EN ISO 129, ČSN EN ISO 1101, ČSN EN ISO 8015, ČSN EN ISO 8062, ČSN ISO 1302 aj. pro toleranci dílců po obrábění, jejich požadovaná drsnost povrchu dle EN ISO, jejich konečné rozměry s tolerancemi pro instalaci dle ČSN EN ISO 2768-1 a 2, tj. i po smontování. Výkresy svařenců musí také obsahovat tolerance a úchylky tvaru a polohy i úhlů dle ČSN EN ISO 13920. Rovněž musí být předepsány stupně kvality svarů a stupně přípustnosti vad svarů.
 7. Pro montážní dokumentaci musí být zpracována dokumentace přípojných míst, osazení jednotlivých částí dalšími doplňkovými vybaveními (ventily, teploměry, tlakoměry, průtokoměry aj.) dle výrobkových norem např. ČSN EN 13480 aj.
 8. V dokumentaci musí být předepsáno konkrétní tepelné zpracování, včetně diagramu závislosti T–t (teplota, čas). Taktéž rozsah a druh zkoušek výrobku po tepelném zpracování (měření a zkoušení tvrdosti, hodnocení mikrostruktury, kontrola povrchu na ev. vznik trhlin) dle ČSN EN ISO 17663 aj.
 9. Pro povrchovou ochranu výrobků musí být předepsán druh nátěru, ev. druh jiné povrchové úpravy (např. zinkování, šopování aj.), včetně její tloušťky provedení v µm. Také se musí předepsat předúpravy konečného povrchu výrobku (např. moření, pasivace aj.) např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3 aj.
 10. V dokumentaci musí být zařazeny postupy výrobní, montážní, postupy technologických operací (tváření FPS, svařování WPS, pájení BPS, dělení (řezný plán CP), tepelného zpracování materiálů a svarových spojů PW(M)HT, povrchových úprav (STPS), tabulka utahovacích momentů šroubových spojení (TT), ev. jiné např. dle ČSN EN 1090-2.
 11. V dokumentaci musí být stanoveny i kvalifikační předpoklady pro provádění návrhu, výroby, kontroly a zkoušení i instalaci (montáž) výrobku (zařízení), tj. kvalifikace výrobce, oprávnění, certifikace aj.) např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3 aj.
 12. Konečná dokumentace musí obsahovat vyhodnocení kvality výrobku. Tj. protokoly a záznamy o kontrole i zkoušení s vyhodnocením, zda kvalita vyhovuje nebo nevyhovuje např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3 aj.
 13. Konečným dokumentem je prohlášení o shodě výrobku (strojního zařízení, tlakového zařízení aj.) nebo prohlášení o vlastnostech výrobku (pro stavby) dle platné legislativy a právně technických přepisů i technických norem např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3 aj.
 14. Dokumentace musí být doložena dokumenty kontroly materiálů (atesty) dle ČSN EN 10204
 15. (2.1, 2.2, 3.1 a 3.2), tj. základních, přídavných i spojovacích (př. šroubová, nýtová spojení aj.), nátěrových hmot aj. a také návodem na daný provoz výrobku nebo zařízení např. dle ČSN EN 1090-1, 2 a 3 aj.

Pro dokumentaci bezpečných výrobků je třeba vždy zajistit předpisem v dokumentaci nutné údaje a podmínky i požadavky na provádění výrobků a technických i technologických zařízení.

hodnocení

Diskuze