TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Bezpečnost strojů ISO 13849-1

22.09. 2013by Admin E-konstruktér

Norma EN ISO 13849 má významný vliv na způsob, jakým jsou konstruovány bezpečnostní systémy strojů. O co v ní jde?

HISTORIE ISO 13849

   ISO 13849 je celosvětově uznávanou normou, která byla poprvé vydána v roce 2006 a v roce 2009 ji převzala Evropská unie jakožto požadovanou normu EN ISO 13849. Tato norma klasifikuje bezpečnostní kategorie, čímž konstruktérům pomáhá při stanovování požadované míry bezpečnosti potřebné pro účinné zmírnění rizika.

   Od 31. prosince 2011 byla norma EN 954-1 oficiálně nahrazena dvěma bezpečnostními normami, a sice EN ISO 13849 a EN IEC 62061 a všechny stroje, které jsou importovány do nebo exportovány z Evropy musejí být od tohoto data v souladu s alespoň jednou z nich. Důsledky této změny jsou globální. Mimoevropští výrobci, kteří byli aktivní a na některou z těchto mezinárodních norem přešli již dříve, získali například v USA při obchodování s nadnárodními firmami konkurenční výhodu. Ovšem i ti výrobci, kteří se v současnosti zaměřují výhradně na Severní Ameriku, mohou z přechodu na nové normy profitovat v tom smyslu, že do budoucna budou lépe připraveni na získávání nových zákazníků z celého světa. Naopak výrobcům, kteří zaspali a jimi nabízené stroje nejsou dosud v souladu s některou z těchto celosvětově platných norem, hrozí, že jim ujede vlak.

Jak vyhovět normě ISO 13849?

   Výrobci, především globální a nadnárodní, kupují stále více stroje, které vyhovují mezinárodně uznávaným normám. Pomineme-li skutečnost, že dodržování uvedených norem je v mnoha zemích povinné, se stále více výrobců těmito normami řídí jednoduše proto, aby mohli zjednodušit své bezpečnostní procesy, snížit náchylnost svých strojů k poruchám, zvýšit jejich provozuschopnost a v neposlední řadě ochránit své zaměstnance. Přičemž vyrábějí stroje, které jsou díky svému provedení využitelné kdekoli na světě. Mezinárodní normy po konstruktérech rovněž požadují, aby uváděli možná rizika a sdělovali, jak lze tato rizika redukovat či eliminovat.

   Normy jsou koncipovány tak, aby dokázaly vyhodnotit riziko po delší časová období a zvýšily přesnost předpovědi, jak budou systémy bezpečné z dlouhodobého hlediska. Díky tomu má obsluhující personál v takové stroje větší důvěru, což vede ke zvýšené produktivitě. Celkově vzato, předvídatelnější stroj je bezpečnější a bezpečnější stroje jsou produktivnější.

 bezpečnost zařízení    

   Tradiční normy upravující bezpečnost strojů mají preskriptivní charakter, ale poskytují pouze návod, jak uspořádat ovládací prvky tak, aby vyhovovaly bezpečnostním požadavkům. Konstruktéři mohou mít s porozuměním (či vysvětlováním) těchto norem potíže, např. s tím, proč by drahý nebo zdánlivě sofistikovaný bezpečnostní systém měl být pro konkrétní využití zapotřebí.

   Novější mezinárodní bezpečnostní normy jsou přísnější co se týče jejich požadavků na konstrukční provedení a poskytují kvantifikovatelné metodologie pro výrobce strojů, které jim umožňují identifikovat a zdokumentovat případná rizika související s provozem stroje a informovat uživatele o jeho rizikovosti:

 • Aby splňovali výrobci normu ISO 13849-1, musejí definovat a zdokumentovat statistickou pravděpodobnost výskytu nežádoucí události nebo nebezpečné poruchy, popř. vypočítat v rámci celkové výkonnosti průměrnou dobu zbývající do výskytu bezpečí ohrožující poruchy.

 • Aby splňovali výrobci normu IEC 62061, musejí popsat celkový objem rizika, které je zapotřebí redukovat a schopnost řídícího systému minimalizovat toto riziko z hlediska úrovně integrity bezpečnosti (Safety integrity level - SIL).

   Tyto dokumenty pomáhají konstruktérům strojů prokázat, do jaké míry skutečně snižují riziko a zároveň argumentovat hodnotou bezpečnosti, a to včetně nákladů na budoucí aktualizace.

Bezpečnostní normy přinášejí rychlejší návratnost investic

   Kombinace mezinárodních norem, technologií a přístupů ke konstrukci nových strojů činí z bezpečnosti ústřední funkci, která má obchodní a ekonomický přínos – včetně finanční návratnosti nad rámec standardních výhod, jako jsou např. nižší náklady související s nehodami a léčebnými náklady. Níže uvedené tipy poskytují výchozí body pro techniky, kteří navrhují nové stroje:

- Využívejte nové normy

   Funkční bezpečnostní životní cyklus, tak, jak je definován v normách IEC 61508, IEC 62061 a ISO 13849, je základem pro podrobný a systematický konstrukční proces. Hlavním úkolem z hlediska délky životního cyklu je definování možných poruch již v rané fázi tak, aby mohly být bezpečnostní funkce zhotoveny na míru zamýšlenému využití. Díky tomu, že je zvýšena bezpečnost u každého jednoho bezpečnostního obvodu, dochází také ke snížení celkové komplikovanosti.

 - Vyhodnocujte rizika

   Provádění vyhodnocení rizik je první fází bezpečnostního životního cyklu. Vyhodnocení rizik vám stanoví rámec pro celkové omezení rizik a zároveň také:

 • Eliminuje rizika prostřednictvím inherentně bezpečných konstrukčních návrhů

 • Izoluje nebezpečné oblasti využitím pevných ochranných částí a bezpečnostních prvků

 • Umožňuje montáž dodatečného vybavení pro zvýšenou ochranu personálu

 • Zlepšuje pracovní postupy za využití bezpečnostních procesů, školení a dozoru

 - Zaujměte hierarchický přístup

   Hierarchický přístup je kvalitativní rating hodnotící účinnost bezpečnosti, který pomáhá stanovit požadovanou úroveň redukce rizika. Zajišťuje například, aby výstražná upozornění nebyla v případě rizik s vyšší úrovní ohrožení jedinou výstrahou. Kroky:

 • Navrhujte stroje tak, aby bylo eliminováno nebo alespoň minimalizováno riziko.

 • Používejte napevno instalované ochranné kryty nebo ochranu, která alespoň chrání před přímým vystavením riziku, popř. na něj upozorňuje.

 • Používejte ochranné kryty nebo další bezpečnostní zařízení v celistvé soustavě nebo alespoň upozorňujte na vystavení riziku.

 • Začleňte výstražná zařízení jako jsou světla nebo klaksony.

 • Vypracujte bezpečnostní pracovní postupy, zaveďte školení o bezpečnosti a informujte obsluhující personál o všech dalších rizicích.

 • Vyberte pro obsluhu vhodné ochranné vybavení a stanovte účinné postupy jeho využití.

Uvažujte o systému jako o celku

   Narozdíl od předchozích norem, které stanovovaly pouze bezpečnost jednotlivých okruhů, vyžadují nové normy holistický přístup. Výrobci strojů musejí identifikovat a zdokumentovat veškerá rizika hrozící ze strany stroje, rizika, kterým jsou vystaveni pracovníci a způsoby, jakými dochází při chodu stroje k interakci jednotlivých bezpečnostních a dalších funkcí stroje, včetně extrémních teplot, vlhkosti, kolísání napětí nebo hluku.

zdroj: machinedesign.com
Byl pro Vás článek užitečný? Ohodnoťte ho
hodnocení

Diskuze