TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Bezpečnost nezná žádné kompromisy

23.04. 2017by Admin E-konstruktér

Rozhovor: Důležitou součástí nové technologie brzd 4.0 od společnosti Mayr Antriebstechnik je technologicky špičkový třecí systém. Philipp Kempf z oddělení vývoje vysvětluje, čím se vyznačuje tato nová technologie třecího obložení, a proč se uživatelé mohou spolehnout na bezpečnostní brzdy Mayr.

Pane Kempfe, vysoce kvalitní třecí obložení je srdcem při výrobě spolehlivých bezpečnostních brzd. V čem je Vaše technologie třecího obložení tak mimořádná?

S naší novou technologií třecího obložení dosahují brzdy dále vylepšeného konstantního krouticího momentu i vyšší hustoty výkonu. Podařilo se nám úspěšně zredukovat vliv okolních podmínek, jako je například vlhkost vzduchu nebo teplota.

S novým obložením lze nyní realizovat vyšší krouticí momenty i vyšší tření specifické podle plochy. Znamená to, že brzdy jsou při stejných vlastnostech konstruovány jako kompaktnější. Pro vyšší brzdné momenty a více namáhané brzdy si uživatelé mohou podle okolností zvolit menší a lehčí konstrukční velikost brzd. Což také vyhovuje obecnému trendu, že se stroje a jejich komponenty, jako například motory, musí dnes konstruovat v neustále kompaktnějším provedení a s vyšší hustotou výkonu.

Bezpečnostní brzdy musí v každodenním provozu chránit lidi a stroje před škodami. Proč se mohou uživatelé na Vaše brzdy spolehnout?

Centrální jádro našeho pojetí bezpečnosti a kvality tvoří obsáhlé testy a kontroly. Právě také v oblasti technologie třecího obložení: Tato opatření zajišťují, že bude možno také spolehlivě dosáhnout hodnot uváděných v katalogu. Kvalita se na straně jedné tedy týká našeho servisu a odbytu, a tudíž i poskytování poradenství našim zákazníkům. Díky našim možnostem provádět obsáhlé zkoušky, našemu know-how i díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni poskytovat spolehlivé výpovědi. Znamená to, že my dobře známe hranice námi používaných třecích systémů.

Na straně druhé se zkušenosti a informace ze zkoušek přirozeně přenášejí do vývoje produktů, takže tyto nakonec vykazují vysokou kvalitu. Pro technologii třecího obložení to konkrétně znamená ty nejlepší a kvalifikované třecí systémy vhodné pro všechny aplikace. Provádíme obšírné testy, abychom třecí systém kvalifikovali pro použití v nejrůznějších podmínkách. Základní výzkum provádíme rovněž ve spolupráci s externími ústavy, abychom byli trvale na nejnovějším stavu.

Mohl byste uvést nějaké příklady těchto testů?

Prvním opatřením doprovázejícím proces konstruování je například kvalifikace třecího obložení na zkušební stanici pro testování obložení. Na této zkušební stanici analyzujeme a posuzujeme malé normalizované vzorky třecího obložení ohledně jejich chování v tření a opotřebení. Díky tomu jsme schopni pro daný případ použití učinit výběr vhodného třecího obložení již předem. Kromě toho využíváme zkušební stanici pro testování obložení také k tomu, abychom již existující kvality třecího obložení optimalizovali ve spolupráci s jeho výrobcem, například ve vztahu ke kritériím jako je tření, součinitel tření či chování při záběhu. Navíc lze pomocí této zkušební stanice vedle kvalifikace třecího obložení také kontrolovat výrobní šarže sériového třecího obložení. Tím zajišťujeme, že naše sériové brzdy mají také technicky bezvadné třecí obložení.


 Dokážete na zkušebních stanicích nasimulovat podmínky skutečného nasazení?

Samozřejmě – my chceme mít reálný obraz, chceme vědět, co se u zákazníka při používání brzd skutečně děje. Na různých zkušebních stanicích pro testování setrvačných hmot proto testujeme statický i dynamický brzdný moment tak, abychom se co nejvíce přiblížili realitě. Přitom podrobujeme naše bezpečnostní brzdy například také klimatickým testům v rozsahu teplot od -40 °C do 180 °C a v rozsahu vlhkosti pohybující se mezi 0 % a 95 %. K tomuto účelu bezpečnostní brzdy uzavřeme hermeticky do tepelně izolované komory. Klimatizační jednotka pak v ní vytvoří požadovanou teplotu, příp. vlhkost vzduchu. Při těchto zkouškách tedy zjišťujeme parametry jako brzdný moment, otáčky, teplota, součinitel tření a tření a prověřujeme je v různých podmínkách. Kromě toho posuzujeme průběh hodnot součinitele tření a chování třecího systému v otěru. Tak můžeme verifikovat, že byla bezpečnostní brzda správně zvolena a dimenzována pro daný případ použití.

Jak využíváte data získaná z těchto zkoušek a proč z toho profitují uživatelé?

Data ze zkoušek se přenášejí do výpočtových nástrojů pro bezpečnostní brzdy. Tak lze například zjistit přípustné tření v závislosti na otáčkách a přítlaku nebo hodnoty součinitele tření v závislosti na teplotě. Navíc můžeme kromě jiného poskytovat výpovědi ohledně průběhu hodnot součinitele tření v závislosti na otáčkách, přítlaku a tření nebo ohledně otěru v závislosti na přítlaku, kluzné rychlosti a tření.

Z toho pak dokážeme vyvodit návrhové směrnice pro konstrukci. A jsme rovněž schopni činit spolehlivé závěry: Například jak se bude brzdový systém chovat za určitých podmínek, co je u speciální aplikace možné nebo právě nikoliv. Tím získáváme základ pro vysokou kvalitu servisu. Jako spolehlivý partner musíme prostě nabízet produkty, na které je spolehnutí. Neboť bezpečnost nezná žádné kompromisy.

Heslo průmysl 4.0: Co se skrývá pod pojmem technologie brzd 4.0?

Pod pojmem naší technologie brzd 4.0 se na straně jedné skrývá právě technologicky špičkový třecí systém, který je společně s důsledně zohledňovanými bezpečnostními principy zárukou pro spolehlivé, bezpečné brzdy s nanejvýš hustým výkonem. Na straně druhé jsou s tím pevně svázány naše kontrolní moduly nejnovější generace, jako Roba-brake-checker nebo Roba-torqcontrol. Tyto umožňují nepřetržitý monitoring brzd a připravují bezpečnostní brzdy na splnění výzev průmyslu 4.0. Takto perfektně vyladěný celkový systém tak tedy garantuje provozní a funkční bezpečnost (spolehlivost) a díky preventivní detekci závad a údržbě zvyšuje také produktivitu strojů a zařízení.

 

Zastoupení firmy Mayr Antriebstechnik v ČR: BMC - TECH s.r.o.

hodnocení

Diskuze