TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

5 největších chyb v hydraulice a jejich nejlepší řešení

16.04. 2017by Admin E-konstruktér

Když zapnete televizi a projíždíte program, často tam vidíte pořady jako „10 nejlepších pláží na světě“, „20 celebrit s nejhoršími těly“ nebo „100 nejlepších hitů 80. let“. Abychom tedy drželi krok s dobou, budeme se v tomto článku věnovat pěti nejčastějším chybám v hydraulice,

které se zas a znovu opakují. Stávají se tak druhem šílenství, který všichni známe – opakování stejných věcí kolem dokola a očekávání, že tentokrát už bude výsledek jiný. Těmi pěti nejčastějšími jsou:

Chyba č. 1: Nesprávně nastavené hydraulické tlaky

V každém hydraulickém systému existuje spousta různých nastavení. Když se objeví problém se strojem, přenastavují se knoflíky na hydraulickém čerpadle a ventilech, aby se „zjistilo", jestli to problém se strojem vyřeší. Bohužel ten, kdo nastavení provádí, nemá většinou tušení, jaký to bude mít na stroj dopad. Tlaky v hydraulickém systému jsou obvykle nastaveny příliš vysoko. Představa je taková, že čím vyšší je tlak, tím rychleji stroj poběží. Podívejme se na následující skutečný případ, ke kterému došlo v jednom dřevozpracujícím závodě:

Firma měla u jednoho mobilního zařízení vážné problémy srázy a úniky média. V intervalu jednoho měsíce se také měnilo čerpadlo. Čerpadlo bylo vybaveno regulací (označovanou jako kompenzátor), která omezovala maximální tlak v systému. Jako krajní pojistka a tlumič rázů fungoval v systému přetlakový ventil. Doporučené nastavení pro kompenzátor bylo 10MPa a pro přetlakový ventil 12MPa. Při spuštění a zastavení zakladače poskočila ručička manometru na maximální hodnotu 20MPa, zavibrovala a pak se ustálila na 12,4MPa. To signalizovalo, že kompenzátor i přetlakový ventil byly nastaveny na příliš vysokou hodnotu. Po přenastavení kompenzátoru a přetlakového ventilu na doporučené hodnoty tlak krátce povyskočil na 12MPa (nastavení přetlaku) a pak se ustálil na 10MPa (nastavení kompenzátoru). Rozdíl v síle působící na válec ramene o průměru 10 palců (25,4cm, plocha 506,71cm2) při nastavení přetlakového ventilu na 20MPa a na 12MPa byl přes 400kN. Správným nastavením tlaků se rázy eliminovaly a prodloužila se životnost čerpadla. Po výměně svorek a O-kroužků se zastavil i únik média.

Chyba č. 2: Chybějící bezpečnostní postupy pro práci na akumulátoru a hydraulickém systému

Když se opravuje stroj, vypne se elektrický hnací motor čerpadla a provede se příslušné zajištění a označení. Jen zřídka se před zahájením práce na stroji nebo kolem stroje zkontroluje manometr. Hydraulická energie je ve formě natlakované kapaliny uložena v akumulátorech. Většina systémů obsahuje automatický nebo manuální vypouštěcí ventil, který umožňuje vypuštění kapaliny pod vysokým tlakem z akumulátoru do nádrže, a tím snížení tlaku na nulu. Automatické vypouštěcí ventily se mohou porouchat v zavřeném stavu, takže v akumulátoru zůstane olej pod tlakem. Při odpojení hadice nebo demontáži součásti může dojít k zasažení osob kapalinou pod vysokým tlakem. Při použití manuálního vypouštěcího ventilu zase vstupuje do hry lidský faktor. V jednom provozu byl vážně poraněn mladý údržbář, kterého zasáhl olej pod vysokým tlakem, když předtím zapomněl otevřít ruční ventil. Neexistoval tam žádný postup nařizující otevření ventilu před prací na systému.

Manometr je častokrát umístěn mezi jednosměrným ventilem a čerpadlem, a ne mezi ventilem a akumulátorem. Při vypnutí čerpadla klesne manometr na nulu, protože olej proteče vnitřními vůlemi hydraulického čerpadla zpět do nádrže. Údržba nebo obsluha se domnívá, že tlak klesl na nulu, a nemá žádný způsob, jak zjistit, jestli byla z akumulátoru vypuštěna natlakovaná kapalina. Systémy tohoto provedení je třeba osadit manometrem na akumulátoru nebo v jeho blízkosti.

Chyba č. 3: Špatné postupy při řešení problém

Na našich seminářích o hydraulice zdůrazňujeme, že nejrychlejším a nejsnadnějším způsobem, jak řešit problémy se strojem, je využít hydraulické schéma. Studenti obvykle reagují jednou z následujících odpovědí: „Vedení nám nedává dost času na řešení problémů," „Schémata nemáme nebo nevíme, kde jsou," nebo „Nevíme, jak schémata číst."

Když dojde k problému s hydraulikou, je nutné shromáždit informace a na jejich základě určit, která součást problém způsobuje. Jde například o kontrolu výtoku z výpusti tělesa čerpadla nebo o kontrolu vzniku tepla v systému. Často se stane, že zasáhne nadřízený, který požaduje, aby se čerpadlo, válec nebo jiná součást vyměnily. V jednom provozu nadřízený nařídil údržbáři strojů, aby problém neřešil, ale otočil směrovým ventilem ručně. V důsledku toho došlo k vyprázdnění akumulátoru do částečně plné nádrže o objemu 19000 litrů. Horní část nádrže odlétla a to zastavilo provoz na sedm dní.

Hydraulická schémata se obvykle nacházejí v příručce výrobce stroje, která se často přechovává v kanceláři údržby nebo ve skladu. Když dojde k problému s hydraulikou, to poslední, co údržbář chce, je zdržovat se 15 nebo 20 minut hledáním příručky. Koneckonců, když se porouchá stroj, čas jsou peníze. Lepší je umístit větší schémata pod plexisklo vedle systému. Menší tištěná schémata je možné zalaminovat a umístit na podobné místo. Pokud bude schéma po ruce, bude se používat.

Nejčastějším tvrzením, které slýchávám od mechaniků a elektrikářů při konzultacích problémů v provozu, je: „O hydraulice toho moc nevím." To znamená, že buď nebyli řádně zaškoleni, nebo zapomněli, co se naučili. Na druhou stranu, když navštěvuji provozy, kde bylo provedeno školení na hydrauliku daných zařízení, běžně slýchávám: „Příručky a schémata používáme pořád." Bez řádného školení nemůžete od svého personálu údržby čekat efektivní řešení problémů.

Chyba č. 4: Špatná údržba hydraulické nádrže a oleje

Zatímco většina podniků provádí dostatečnou údržbu systémových filtrů, nádržím se většinou nevěnuje žádná pozornost. Při návrhu systému se velikost nádrže zohledňuje v množství tepla, které bude ze systému odváděno. Nádrže by se měly čistit nejméně jednou ročně, aby se určité množství tepla z oleje mohlo uvolňovat do atmosféry.

U jednoho nakladače klád v Ontariu se nádrž nevypouštěla ani nečistila 17 let. Po vypuštění oleje se na dně nádrže našla tlustá vrstva kalu. Nádrž, která se nečistí, může fungovat spíš jako inkubátor, než aby odváděla teplo z oleje.

Mnoho nádrží obsahuje sací koš. Sací koš se nachází pod hladinou oleje, takže není vidět a často se na něj zapomíná. Alespoň jednou za rok by se měl z nádrže vymontovat a vyčistit profouknutím zevnitř ven. Ani při řešení problémů by se na sací koš nemělo zapomínat. Pokud se koš ucpe, bude v čerpadle docházet ke kavitaci.

V jednom závodě na výrobu překližky měnili pětkrát čerpadlo na hydraulickém odkorňovacím stroji. Nakonec vypustili olej z nádrže a kolem sacího koše našli omotaný hadr.

Je třeba upozornit, že některé sací koše mají zabudovaný pojistný ventil, který umožňuje obtok oleje, pokud dojde ke znečištění síta. To je ještě větší důvod pro pravidelné čištění koše, protože v případě obtoku teče do čerpadla znečištěný olej.

Dalším častým problémem je doplňování systému nefiltrovaným olejem. K tomu by nikdy nemělo dojít. Olej, který opouští rafinerii, může být čistý, ale vzhledem k době, po kterou se nachází v přepravních cisternách a barelech, může při doplňování do nádrže obsahovat mikroskopické nečistoty do velikosti 50 mikronů. Mnoho systémů je vybaveno přípojkami pro hadice plnicího čerpadla v místě, které zajistí, že olej z barelu projde před napuštěním do nádrže systémovým filtrem. Při doplňování nádrže je také možné použít k odstranění nečistot samostatnou mobilní filtrační jednotku.

Chyba č. 5: Náhradní součásti nemají stejná čísla dílů

Když se objeví problém s hydraulikou, obvykle selhala některá součást systému. Je nezbytné, aby se shodovala čísla dílů staré a nové součásti. Hydraulická čerpadla a ventily, které vypadají podobně, nemusejí být stejné. Každé číslo nebo písmeno v čísle dílu udává nějakou vlastnost čerpadla nebo ventilu. Pokud se jedno písmeno nebo číslo liší, je třeba konzultovat literaturu výrobce a zjistit, v čem je rozdíl.  

Před několika lety došlo v jedné firmě k závadě hlavního směrového ventilu na sklopném zvedáku. Ventil měl následující číslo dílu: DG5S8-2C-T-50. Zavolali místnímu dodavateli, který prohlásil, že má v hlavním distribučním centru ventil se stejným způsobem zapojení a montáže. Následující den byl letecky doručen a do firmy dodán ventil s následujícím číslem dílu: DG5S8-2C-E-T-50.

Po namontování ventilu se válce zvedáku stále nevysouvaly a nezasouvaly. Následně byl telefonicky kontaktován výrobce ventilu, kterému byla sdělena obě lišící se čísla. Původní ventil (který neměl v čísle dílu písmeno „E") byl ventil s vnitřním hydraulickým řízením a odtokem. Ventil dodaný dodavatelem byl ventil s vnějším řízením a vnitřním odtokem. Protože v systému nebyla zapojená žádná vnější řídicí větev, nový ventil nemohl fungovat.

Aby výrobce ventilu problém vyřešil, řekl technikovi ve firmě, aby demontoval vnitřní záslepku z otvoru „P" a namontoval ji do otvoru „X". Když to technik provedl, fungoval zvedák normálně, ale až po dlouhých 18 hodinách odstávky.

Tyto běžné chyby pramení především z nedostatku znalostí. Když se stroj porouchá, vedoucí, technik nebo elektrikář udělají, cokoli je potřeba, aby byl stroj opět v co nejkratším čase zprovozněn. Pokud zabráníte opakování těchto pěti chyb ve svém podniku, můžete zkrátit doby odstávek, přispět k bezpečnosti provozu v podniku a zkvalitnit řešení problémů s hydraulikou.

zdroj: machinerylubrication.com
hodnocení

Diskuze